Zásada ochrany osobných údajov

Vážení používatelia,
v záujme zabezpečenia spravodlivého a transparentného spracúvania Vašich osobných údajov Vám týmto poskytujeme podrobné informácie o tom, akým spôsobom zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje  v podmienkach našej spoločnosti a o tom, aké práva ako dotknuté osoby máte. Tým si zároveň v zmysle článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“) voči Vám plníme informačnú povinnosť.


ÚVODNÉ INFORMÁCIE
Táto webová stránka www.nlp-centrum.sk je prevádzkovaná spoločnosťou NLP centrum, s. r. o., so sídlom Haburská 49/C, Bratislava 821 01, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Číslo vložky: 15136/B (ďalej ako „NLP centrum“). 

Táto webová stránka má informačný a prezentačný charakter. Nič čo je uvedené na tejto stránke sa nepovažuje za ponuku na uzavretie zmluvy. Kliknutím na linky, zaslaním nezáväznej prihlášky alebo dopytu prostredníctvom kontaktného formulára nedochádza z Vašej strany k prijatiu ponuky ani k uzavretiu akejkoľvek zmluvy medzi vami a našou spoločnosťou.

Podľa nášho uváženia môžeme zahrnúť alebo ponúkať produkty tretích strán alebo služby na našich webových stránkach. Tieto stránky tretích strán sú samostatné s vlastnou politikou ochrany osobných údajov. Nenesieme preto žiadnu zodpovednosť za obsah a činnosť týchto odkazovaných stránok, avšak snažíme sa chrániť integritu našich stránok.

Tieto Zásady sa vzťahujú na používateľov našich webových stránok, účastníkov nami organizovaných podujatí, záujemcov o nami organizované podujatie, kontaktné osoby u potenciálnych firemných klientov. 

Naša spoločnosť sa zaväzuje chrániť súkromie všetkých používateľov webu www.nlp-centrum.sk a chrániť všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete. Tieto Zásady Vám poskytujeme, aby sme vám pomohli porozumieť tomu, akým spôsobom spracúvame osobné údaje, ktoré nám poskytnete.

Tým, že nám poskytnete svoje osobné údaje prostredníctvom webovej stránky, akceptujete tieto naše Zásady a súhlasíte s tým, že môžeme zhromažďovať, používať a zverejňovať vaše osobné údaje spôsobom, ako je uvedené v týchto Zásadách. Pokiaľ s týmito Zásadami nesúhlasíte, neposkytujte nám prosím svoje osobné údaje prostredníctvom našej webovej stránky na doméne www.nlp-centrum.sk.

V týchto Zásadách nájdete odpovede na základné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov:

 • ČO SÚ OSOBNÉ ÚDAJE
 • AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS ZHROMAŽĎUJEME A NA AKÉ ÚČELY?
 • AKÝM SPÔSOBOM POUŽÍVAME SÚBORY COOKIES?
 • KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
 • AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
 • AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY?
 • KDE NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?


ČO SÚ OSOBNÉ ÚDAJE?
Osobné údaje sú akákoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľná fyzická osoba označuje osobu, ktorej totožnosť je možné stanoviť (či už priamo alebo nepriamo) na základe identifikátora alebo kombinácie niekoľkých údajov, vrátane mena, priezviska, adresy, identifikačného čísla, či ďalších špecifík, ktoré sú špecifické pre fyzickú, psychologickú, genetickú, mentálnu, hospodársku, kultúrnu alebo spoločenskú totožnosť osoby. Napríklad meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo.


AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS ZHROMAŽĎUJEME A NA AKÉ ÚČELY?
Vo všeobecnosti môžete navštíviť naše internetové stránky bez toho, aby ste nám oznámili svoju identitu, či o sebe poskytovali akékoľvek informácie. Počas vašej návštevy webovej stránky štandardne zaznamenávame iba IP adresu, ktorú Vám pridelil váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie však nie sú samé o sebe považované za osobné údaje a tieto informácie nie sú ani prepojené s osobnými údajmi, ktoré nám poskytujete za iným účelom. V prípade, že máte nastavené maskovanie IP adresy, nezhromažďujeme o Vás ani tieto informácie.

Na druhej strane, ale existujú časti týchto internetových stránok, kde od Vás potrebujeme získať osobné údaje s určitým cieľom, ako napr. v prípadoch, keď sa musíte na našich stránkach prihlásiť ma kurz, o ktorý máte záujem (Sekcia Prihláste sa na Kurzy pre jednotlivcov) alebo požadujete od nás určité informácie (Sekcia Kontaktujte nás, Prihlásiť sa na odber noviniek).

K spracúvaniu Vašich osobných údajov dochádza vždy, keď sa na nás obrátite prostredníctvom formulárov na našich internetových stránkach a zakaždým, keď nám pošlete svoje údaje e-mailom v rámci komunikácie, ktorú s Vami vedieme. Informácie, ktoré nám poskytujete sú nevyhnutné na dosiahnutie stanoveného účelu a bez ich poskytnutia by sme Vám neboli schopní poskytnúť požadované služby.

DOTKNUTÁ OSOBA

ÚČEL

PRÁVNY ZÁKLAD

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Používateľ webovej stránky

meranie počtu návštev, priemerného času stráveného na stránke, počtu zobrazených stránok a pod.

oprávnený záujem na meraní používania webovej stránky a zlepšení jej obsahu (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

IP adresa, názov domény, verzia vášho prehliadača a operačný systém, údaje o návštevnosti, webové logy

poskytovanie informácií o našich propagačných ponukách, novinkách, udalostiach, kurzoch (newsletter-e a iné publikácie), spravovanie záznamov o odberných službách 

váš predchádzajúci súhlas udelený zaškrtnutím príslušného políčka pri poskytovaní Vašich osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR) alebo priamym zadaním vašej emailovej adresy do sekcie 

e-mailová adresa získaná od používateľa našej stránky 

odpovedanie na Vaše otázky a vybavovanie vašich žiadostí vo vzťahu k Vašim údajom poskytnutým cez sekciu Kontaktujte nás    

prijatie príslušných krokov na základe vašej žiadosti pred uzatvorením zmluvy  (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) alebo na základe oprávneného záujmu na zlepšení našich služieb, obsahu webovej stránky a získania nových zákazníkov  

meno, priezvisko, telefón, adresa, e-mailová adresa, informácie uvedené v rámci zaslanej správy; osobné údaje sú získané od používateľa našej webovej stránky

Individuálny záujemca o naše kurzy, workshopy, podujatia, coaching

nezáväzná prihláška na kurz ponúkaný na webovej stránke za účelom rezervácie miesta prostredníctvom formulára a poskytnutie kontaktných údajov pre predzmluvnú komunikáciu a dohodnutie individuálneho stretnutia

prijatie príslušných krokov na základe vašej žiadosti pred uzatvorením zmluvy  (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) a oprávnený záujem na komunikácii medzi stranami (čl. 6 ods. 1 písm. f)

meno, priezvisko, telefón, adresa, e-mailová adresa, informácie uvedené v rámci zaslanej správy; osobné údaje sú získané od individuálneho záujemcu

Účastník kurzu, workshopy, podujatia, coaching

plnenie zmluvy o účasti na kurze, organizácia kurzu,  komunikáciu ohľadom zmluvy, zaslanie remindera, dohoda o splátkach, doručovanie, fakturáciu, pridelenie platieb, poskytnutie služieb

plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy/zmlúv uzatvorenej medzi Vami a nami  (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

meno, priezvisko, telefón, adresa, e-mailová adresa, daňové údaje, číslo účtu, identifikačné číslo, prípadne zamestnávateľ, kontaktné a doručovacie adresy; získané od každého účastníka

plnenie zákonnej povinnosti stanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom (napr. povinnosť viesť účtovníctvo, uchovávať účtovné a daňové doklady)

plnenia právnej povinnosti, ktorá sa na prevádzkovateľa vzťahuje (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

meno, priezvisko, telefón, adresa, e-mailová adresa, daňové údaje, číslo účtu, kontaktné a doručovacie adresy; získané od každého účastníka, údaje o platbách, a pod.

preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov prevádzkovateľa alebo dotknutej osoby

oprávnený záujem na ochrane majetku, majetkových a iných práv prevádzkovateľa a presadzovanie alebo obhajovanie nárokov prevádzkovateľa alebo tretích strán (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

meno, priezvisko, telefón, adresa, e-mailová adresa, daňové údaje, číslo účtu, kontaktné a doručovacie adresy; získané od účastníka, údaje o platbách, a pod.

vyhotovovanie fotografií z podujatí a zverejnenie na sociálnych sieťach, webe, prípadných tlačených materiáloch za účelom propagácie a budovania dobrého mena našej spoločnosti

váš predchádzajúci súhlas udelený zaškrtnutím príslušného políčka pri poskytovaní Vašich osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR) 

fotografia, meno, priezvisko, dátum konania podujatia, názov podujatia

vyhotovovanie fotografií z podujatí za účelom preukázateľnosti výdavkov pre daňové účely

oprávnený záujem našej spoločnosti na preukázaní konania a Vašej účasti na podujatí a plnenie zákonnej povinnosti vyplývajúcej z daňových a účtovných predpisov

fotografia, dátum konania podujatia, názov podujatia

Kontaktná osoba spoločnosti/Zákazníka

kontaktovanie zákazníka na obchodné účely (prijatie objednávky, požiadavka na poskytnutie služby), udržiavanie vzťahu so zákazníkmi

poskytovanie našich služieb na základe zmluvy uzatvorenej medzi vašou spoločnosťou a nami, (čl. 6 ods. 1 písm. a), b) GDPR)

meno, adresa, telefón, e-mailová adresa, osobné preferencie

Z pozície sprostredkovateľa:
Účastník / tím, ktorému bol zriadený prístup

prideľovanie prístupových práv a manažovanie úloh v rámci aplikácie Cognitio-Scan 

poskytovanie aplikácie ako nástroja na základe zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a Vami, resp. na základe individuálneho súhlasu  (čl. 6 ods. 1 písm. a), b) GDPR)

meno, priezvisko, dátum narodenia, IČO, adresa, telefón, email, prístupové údaje do aplikácie, zamestnanie, pohlavie, profesné odvetvie, vzdelanie, rodinný stav, údaje generované aplikáciou týkajúcich sa strategických ambícii, štýlov vedenia, štýlov myslenia, aspektov tímovej spolupráce, fáz rozvoja, štýlov vedenia ako lídra, vyhodnocovania správania, osobnostného rozvoja

Prihlásení užívatelia na Facebooku a LinkedIn

Administrácia profilu a propagácia spoločnosti

Súhlas prejavený kliknutím na príslušnú funkciu sociálnej site alebo inou aktivitou (napr. Pridať sa, Páči sa, Komentovať, Sledovať)

Meno, priezvisko, email, aktivity a vyjadrenia  na profile

Vo vzťahu k aplikácii Cognitio-Scan vystupujeme ako sprostredkovateľ. Prevádzkovateľom informačného systému na spracúvanie osobných údajov je spoločnosť Cognitio – scan s.r.o., IČO 071 52 469, so sídlom Koulka 2985/2a, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 295531, kontaktný e-mail: info@cognitio-scan.com. Viac informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov v rámci aplikácie nájdete na: www.cognitio-scan.com/privacy-policy-cs.php

Naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje v tejto aplikácii len ako sprostredkovateľ na základe uzatvorenej zmluvy s prevádzkovateľom. Zmluva obsahuje náležitosti požadované čl. 28 GDPR.


STE POVINNÍ NÁM POSKYTNÚŤ SVOJE OSOBNÉ ÚDAJE?
Vo vzťahu k osobným údajom, ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, nemáte zákonnú povinnosť poskytnúť nám tieto osobné údaje, avšak ak nám tieto osobné údaje neposkytnete, nebudeme schopní uzavrieť s Vami zmluvu, prípadne Vám nebudeme schopní poskytnúť Vami požadovanú službu.

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov súhlas so spracúvaním podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR môžete ho kedykoľvek odvolať.

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov prevaha našich oprávnených záujmov a využívame na spracúvanie Vašich osobných údajov právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ste povinní toto spracúvanie strpieť, ale máte voči nemu právo podať námietku. Viac sa o tomto práve dozviete v osobitnej časti nižšie.

 
AKÝM SPÔSOBOM POUŽÍVAME SÚBORY COOKIES?
Cookies sú malé textové súbory, ktoré stránka alebo poskytovateľ služby prenáša na váš pevný disk cez webový prehliadač, za predpokladu, že mu to povolíte. Cookies umožňujú prevádzkovateľom stránky alebo poskytovateľom služieb rozpoznať prehliadač a zachytiť a pamätať si určité informácie.

Na našej webovej stránke môžu byť umiestnené súbory cookies tretích strán a to z dôvodu, že naša spoločnosť poverila tretiu stranu napr. analýzou webovej stránky na optimalizačné, štatistické a marketingové účely. NLP CENTRUM zhromažďuje informácie o tom, akým spôsobom používate webové stránky, napr. ktoré stránky navštevujete najčastejšie a s akými chybami sa pri tom stretávate. Táto analytická profilácia nám pomáha zistiť, ako účinný je ponúkaný obsah a ako sa dá výkonnosť webovej stránky zlepšiť. Nedochádza pri tom k spracúvaniu osobných údajov. Používame nasledujúcich poskytovateľov služieb: 

 • Google Analytics –  spoločnosť Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (účel vedenie štatistiky a vylepšenie funkcionalít webu, pri tomto však nedochádza k spracúvaniu žiadnych osobných údajov, IP adresa je anonymizovaná;
 • Google AdWords – Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (účel poskytovanie cielenej reklamy, pri tomto však nedochádza k spracúvaniu žiadnych osobných údajov) Viac informácii o tejto službe nájdete na: http://adssettings.google.com/;
 • Facebook  - remarketing spoločnosti Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025.


AKO MÔŽETE ULOŽENIE COOKIES POVOLIŤ/BLOKOVAŤ?
Väčšina internetových prehliadačov prijíma súbory cookies automaticky. Na druhej strane však internetové prehliadače poskytujú ovládacie prvky, ktoré umožňujú ich blokovanie alebo odstránenie. Používatelia našej webovej stránky webové stránky majú právo nastaviť si svoj internetový prehliadač tak, aby blokoval ukladanie súborov cookies. V prípade, že sa rozhodnete ukladanie súborov cookies zablokovať, postupujte podľa návodu Vami používaného prehliadača. Ďalšie informácie o týchto funkciách nájdete v pokynoch prehliadača alebo na obrazovke nápovede.  


KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE? KTO JE PRÍJEMCOM VAŚICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov využívame aj služby preverených a zmluvne zaviazaných externých obchodných partnerov, ktorí nám pomáhajú spracúvať a chrániť Vaše osobné údaje. Ide o tzv. príjemcov a sprostredkovateľov, ktorí pre našu spoločnosť vyvíjajú a udržiavajú systémy funkčné a bezpečné alebo nám dodávajú potrebné softvérové riešenia alebo poskytujú iné služby či produkty, ktoré sú potrebné pre časť spracúvania Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely. 

Okrem vyššie uvedeného, sú osobné údaje dotknutej osoby poskytované aj:

 • súdom, iným orgánom verejnej správy a iným orgánom štátu, ak je to potrebné na uplatnenie práv prevádzkovateľa voči dotknutej osobe alebo splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa,
 • orgánom činným v trestnom konaní, ak je to potrebné na uplatnenie práv prevádzkovateľa voči dotknutej osobe alebo splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa,
 • tretím osobám, ktoré budú na základe poverenia prevádzkovateľa konať v jeho mene pri poskytovaní služieb alebo pri výkone inej činnosti súvisiacej s poskytovaním služieb (napr. externý poskytovateľ účtovných služieb, účtovných služieb, naši externí lektori;
 • tretím osobám, ktoré budú na základe poverenia prevádzkovateľa vykonávať marketingový prieskum, realizovať marketingové aktivity v mene NLP centrum a za týmto účelom (marketingové agentúry a externé agentúry poskytujúce službu automatizácie e-mailového marketingu ako napr. The Rocket Science Group LLC, prevádzkovateľ online platformy MailChimp;
 • externým spoločnostiam, ktoré poskytujú IT služby či aplikácie našej spoločnosti (napr.  poskytovateľ serveru a hostingu pre našu stránku, administrátor nášho webu Marketinger s.r.o., prevádzkovateľovi aplikácie Cognitio-scan, prevádzkovateľovi online fakturačného softvéru iKros spoločnosti KROS a.s, prípadne prevádzkovateľovi sociálnych sietí, kde máme zriadený administrátorsky profil;
 • novým majiteľom našej spoločnosti a právnym poradcom pri predaji našej spoločnosti alebo inej obdobnej transakcii,

Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných s prevádzkovateľom v samostatnej písomnej zmluve.

Oprávnenými osobami na získavanie a spracúvanie osobných údajov sú interní zamestnanci a externí spolupracovníci prevádzkovateľa.

Pokiaľ zákon neustanovuje inak, nebudeme bez Vášho súhlasu zdieľať, predávať ani distribuovať žiadne osobné údaje, ktoré nám poskytnete. Ak náš podnik vytvorí spoločný podnik s iným subjektom alebo bude inému subjektu predaný či dôjde k fúzii, môžu byť informácie o vás poskytnuté našim novým obchodným partnerom či vlastníkom.

Pokiaľ vyššie uvedené subjekty sídlia mimo EÚ/EHS, zabezpečíme, aby boli prijaté primerané záruky ochrany Vašich osobných údajov v zmysle čl. 44 a nasl. GDPR. Na základe Vašej žiadosti zaslanej na adresy Vám poskytneme zoznam našich dodávateľov.


ODKIAĽ  ZÍSKAVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE
Vaše osobné údaje získavame primárne priamo od Vás alebo od tretích strán, ako sú napríklad naši obchodní partneri (Cognitio-Scan) alebo od Vášho zamestnávateľa (pokiaľ Vás zamestnávateľ prihlásil na niektorý z našich kurzov, workshopov, podujatí, prípadne individuálny coaching), resp. z verejných registrov, ak je to možné a právne prípustné.


SÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE PRENESENÉ MIMO EÚ/EHP? 
Vaše osobné údaje sú spracúvané primárne len v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené našim dodávateľom aj v krajinách mimo EÚ. Bez ohľadu na lokalitu, budeme požadovať plnenie rovnakých primeraných záruk na ochranu osobných údajov ako tie, ktoré uplatňujeme v EÚ/EHS. (napr. pri využívaní služieb MailChimp alebo analytického softvéru "Google Analytics“ od spoločnosti Google Inc. na našej internetovej stránke (a jej podstránkach) informácie o používaní našich webových stránok, ktoré tento súbor zaeviduje sa môžu prenášať na server spoločnosti Google v USA, kde sa zhromažďujú. V týchto prípadoch sú však cezhraničné prenosy zabezpečené certifikačným systémom Privacy Shield, takže prenosy majú podľa rozhodnutia Európskej komisie povahu cezhraničných prenosov do tretej krajiny, ktorá zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. O „Privacy Shield“ sa môžete viac dozvedieť tu: https://www.privacyshield.gov/welcome.

Niektoré krajiny mimo EÚ boli schválené Európskou komisiou ako krajiny poskytujúce v podstate rovnocennú ochranu právnym predpisom EÚ na ochranu osobných údajov, a preto nie sú potrebné žiadne dodatočné záruky na prenos osobných údajov do týchto jurisdikcií (celý zoznam pozri tu http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm).

V krajinách, ktoré toto schválenie nezískali (napr. Rusko), budeme požadovať buď váš súhlas s prenosom alebo prenos prebehne v súlade so štandardnými zmluvnými podmienkami, ktoré schválila Európska komisia a ktoré ukladajú rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany údajov priamo príjemcovi, pokiaľ nie je príslušnými právnymi predpismi na ochranu údajov povolené uskutočniť tento prenos bez takýchto formalít.

Vyhradzujeme si právo zverejniť vaše osobné údaje, ak to vyžaduje zákon alebo ak sa domnievame, že zverejnenie je nevyhnutné na ochranu našich práv a/alebo na dodržanie opatrenia uloženého v súdnom konaní, žiadosti od regulačného orgánu alebo akéhokoľvek iného právneho konania, ktorého sme súčasťou.

Ak máte záujem pozrieť si kópiu opatrení v zmysle čl. 44 a nasl. GDPR používaných pri vývoze vašich Osobných údajov, prosím kontaktujte nás, ako je uvedené v sekcii Kde nás môžete kontaktovať?


AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
Vaše údaje uchováme tak dlho ako je to potrebné pre daný účel zhromažďovania údajov a následne si ponechávame vaše údaje tak dlho, ako to vyžaduje zákon. 

Vaše osobné údaje uchováme výlučne po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu (ov) spracúvania, na ktorý boli získané alebo na akékoľvek iné s tým súvisiace a povolené účely (napríklad niektoré údaje o prevodoch a korešpondencii sa uchovávajú až do uplynutia premlčacej lehoty na uplatnenie nároku alebo počas lehoty uloženia vyplývajúcej z právnych predpisov). Uvedené znamená, že pokiaľ sú osobné údaje určené na dva účely, uchováme ich, kým lehota na realizáciu neskoršieho nevyprší, pričom Vaše osobné údaje prestaneme používať na účel, ktorého lehota vyprší skôr. Prístup k osobným údajom budú mať iba osoby, ktoré ich potrebujú pre relevantný účel(y).

Nami aplikované lehoty pre uchovávanie údajov závisia od našich potrieb podnikania a príslušných právnych predpisov. Záznamy, ktoré už nie sú potrebné, sú nezvratne anonymizované (nie je možné priradiť ich ku konkrétnej osobe a môžu byť ďalej uchovávané) alebo bezpečne vymazané či skartované.

Vaše osobné údaje získané na základe súhlasu spracúvame počas lehoty platnosti súhlasu, resp. do odvolania súhlasu.

Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny účel vymedzený našou spoločnosťou. Ak je to možné informujeme dotknutú osobu, ktorej náhodne získané osobné údaje patria o ich náhodnom získaní a podľa povahy prípadu jej poskytneme potrebnú súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly nad jej osobnými údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k vyriešeniu situácie všetky náhodne získané osobné údaje bezodkladne bezpečným spôsobom zlikvidujeme.


AKO CHRÁNIME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE? AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY?
Našej spoločnosti záleží na ochrane Vašich osobných údajov, a preto sa usilujeme o ich silné zabezpečenie prostredníctvom individuálnych, moderných technických a organizačných bezpečnostných opatrení, ako aj prostredníctvom možnosti kedykoľvek uplatniť Vaše práva dotknutej osoby podľa GDPR prostredníctvom písomnej žiadosti. 

Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR môže byť uplatnená (i) na základe písomnej a vlastnoručne podpísanej žiadosti zaslanej na adresu sídla spoločnosti, (ii) elektronickou poštou na e-mailovú adresu našej spoločnosti, (iii) osobne v sídle spoločnosti. Zo žiadosti by mala byť zrejmá Vaša identita a právo, o ktorého výkon nás žiadate.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri vybavovaní Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR a ostatných príslušných právnych predpisov na ochranu osobných údajov Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie Vašej totožnosti, a to najmä v prípade, ak budete žiadať o výkon svojho práva iným spôsobom ako písomným listom s vlastnoručným podpisom, elektronickou poštou so zaručeným elektronickým podpisom alebo osobne v sídle našej spoločnosti (napr. v prípadoch bežných e-mailových žiadostí alebo telefonátov).

S účinnosťou od 25. mája 2018 budete mať k dispozícii nové práva, ktoré by Vám mali poskytnúť efektívnejšiu kontrolu a prehľad o Vašich osobných údajoch, ktoré spracúva naša Spoločnosť ako Prevádzkovateľ.

Konkrétne ide o právo na prístup k údajom (článok 15 GDPR), právo na opravu (článok 16 GDPR), právo na vymazanie (článok 17 GDPR), právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR), právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR), právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov (článok 21 GDPR) a právo napadnúť rozhodnutie Spoločnosti založené na automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré je spojené s právom vyjadriť k tomuto rozhodnutiu Vaše stanovisko a žiadať od Spoločnosti preskúmania takéhoto rozhodnutia s ľudským zásahom (článok 22 GDPR). Upozorňujeme, že na výkon týchto práv sa vzťahujú niektoré výnimky, a preto ich nebudete môcť uplatniť vo všetkých situáciách.

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR (viac informácií je možné nájsť na webovej stránke (www.dataprotection.gov.sk).

V prípade, ak naša Spoločnosť nebude príslušná na posúdenie Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby, bude Vaša žiadosť bezodkladne postúpená príslušnému prevádzkovateľovi.

Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby, ktorá nám bude doručená bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku Vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného mesiaca od prijatia Vašej žiadosti.

Ak je Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.

Proces vybavenia Vašej žiadosti spojenej s výkonom Vášho práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatné. V prípade, ak by sme Vašu žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nevybavili podľa Vašej mienky v súlade s GDPR máte možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu alebo uplatniť súdny prostriedok nápravy priamo na príslušnom súde.

V prípade, že sme vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby ste ovplyvnili zákonnosť spracúvania na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Ak tak chcete urobiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v sekcii Kde nás môžete kontaktovať?


KDE NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?
Ak máte akékoľvek pripomienky, otázky či žiadosti týkajúce sa používania vašich osobných údajov, alebo ak máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa týchto podmienok, kontaktujte nás prosím na:
E-mailová adresa: info@nlp-centrum.sk
Korešpondenčná adresa: NLP centrum, s.r.o., Bárdošova 54, 831 01 Bratislava
Cez kontaktný formulár: www.nlp-centrum.sk/kontakt

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Tieto Zásady sme vytvorili z dôvodu posilnenia dostatočnej transparentnosti a vysvetlenia základných pravidiel, ktoré naša spoločnosť dodržiava pri ochrane súkromia a osobných údajov dotknutých osôb.

Naša spoločnosť pravidelne tieto Zásady reviduje a aktualizuje, pričom platí vždy aktuálna verzia. Aktuálne verzia je vždy zverejnená na našej internetovej stránke. Tieto Zásady pravidelne kontrolujte, aby ste boli informovaní o prípadných zmenách. Hoci si vyhradzujeme právo toto vyhlásenie upraviť či doplniť, budeme vás prostredníctvom týchto stránok o akejkoľvek väčšej zmene informovať prinajmenšom po dobu 30 dní po vykonaní zmeny a prípadne ak to bude potrebné, vám aj pošleme oznámenie e-mailom.  
  

Tieto Zásady spracúvania sú platné a účinné od 25.05.2018.