0.00 0
Košík je prázdny Kurzy NLP
Menu
Menu
0.00 0
Košík je prázdny Kurzy NLP

 Formulár pre odstúpenie od Zmluvy

podľa § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Klient – spotrebiteľ:

Meno a priezvisko (*): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresa (ulica, číslo domu, PSČ, obec/ mesto) (*): ………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail (*): ……………………………………………………………………………..      Telefón: …………………………………………………………………..

 

Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od Zmluvy

Odstúpenie od zmluvy je potrebné oznámiť Poskytovateľovi na e-mailovou adresu info@nlp-centrum.sk

 

 

Poskytovateľ:

NLP centrum, s.r.o., IČO: 35723157, Haburská 49/C, 821 01 Bratislava, 

Korešpondenčná adresa: Paulíniho 8, 811 02 Bratislava,    E-mailová adresa: info@nlp-centrum.sk

 

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem Zmluvy o poskytovaní služby na nasledovnú Službu

(uviesť názov Služby)*:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dátum objednania (*): …………………………………………. 

Číslo objednávky (*): ……………………………………………  alebo Číslo faktúry (*): ………………………………………………………….

Číslo účtu v IBAN formáte pre účely vrátenia platby (*): …………………………………………………………………………………….

Peňažné prostriedky za Službu Vám budú vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy a to bezhotovostne na bankoví účet, ktorý uvediete v tomto Formulári pre odstúpenie od Zmluvy.

 

 

Dátum …………………………….

 

         ……………………………………………………………………

     Podpis Klienta – spotrebiteľa

                                                                                                                       (iba ak sa tento formulár zasiela v listinnej podobe)