0.00 0
Košík je prázdny Kurzy NLP
Menu
Menu
0.00 0
Košík je prázdny Kurzy NLP

Podmienky ochrany osobných údajov

V záujme zabezpečenia spravodlivého a transparentného spracúvania Vašich osobných údajov Vám týmto poskytujeme podrobné informácie o tom, akým spôsobom zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje v Podmienkach našej spoločnosti a o tom, aké práva ako dotknuté osoby máte. 

Tieto Podmienky ochrany súkromia osobných údajov sme vypracovali podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a ust. § 19 a § 20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Zákon o ochrane osobných údajov“), aby sme Vás informovali o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje.

Úvodné informácie

Pre účely týchto Podmienok ochrany osobných údajov (ďalej ako „Podmienky“)  nasledujúce výrazy „my“, „nás“, „náš, „naša spoločnosť“ znamenajú, pokiaľ kontext nevyžaduje inak NLP centrum, s. r. o., so sídlom Haburská 49/C, Bratislava 821 01, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Číslo vložky: 15136/B (ďalej ako „Poskytovateľ“). 

Táto webová stránka www.nlp-centrum.sk je prevádzkovaná spoločnosťou NLP centrum, s. r. o.. Vo vzťahu k Vašim osobným údajom a údajom ďalších osôb, ktoré navštívia alebo využívajú túto webovú stránku vystupujeme v pozícií správcu osobných údajov. Týmto Vás informuje o spôsobe a rozsahu spracúvania osobných údajov, vrátane rozsahu Vašich práv ako dotknutej osoby.

Používateľom je fyzická osoba, ktorá navštívila túto webovú stránku, nakupuje od Poskytovateľa služby alebo využila na časť webovej stránky, ktorá si vyžaduje osobné údaje (ako: meno, priezvisko, emailovú adresu a telefón, napr. kontaktný formulár).

Na webovej stránke www.nlp-centrum.sk je zverejnená ponuka našich poskytovaných služieb za účelom ich predaja a uzatvorenia zmluvy. Okrem toho ma stránka informačný a prezentačný charakter. V súvislosti s vyššie uvedeným dochádza k spracúvaniu Vašich Osobných údajov:

 • v rozsahu v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednanou a zakúpenou službou, resp. v rámci rokovaní o uzavretí zmluvy, ako aj v súvislosti s uzatvorenou zmluvou, a tiež komunikácie s Používateľom a klientom;
 • za účelom uvedeným v časti  „Účel spracúvania Vašich osobných údajov“.

Podľa nášho uváženia môžeme na našich webových stránkach zahrnúť do ponuky aj produkty alebo služby tretích strán. Tieto stránky tretích strán sú samostatné s vlastnou politikou ochrany osobných údajov. Nenesieme preto žiadnu zodpovednosť za obsah a činnosť týchto odkazovaných stránok, avšak snažíme sa chrániť integritu našich webových stránok a preto vítame akúkoľvek spätnú väzbu o týchto stránkach.

Tieto Podmienky sa vzťahujú na Používateľov našich webových stránok, klientov nami organizovaných podujatí, záujemcov o nami organizované podujatie, kontaktné osoby u potenciálnych firemných klientov. 

Poskytovateľ sa zaväzuje chrániť súkromie všetkých Používateľov webu www.nlp-centrum.sk a chrániť všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete. Tieto Podmienky Vám poskytujeme, aby sme vám pomohli porozumieť tomu, akým spôsobom spracúvame osobné údaje, ktoré nám poskytnete.

Tým, že nám poskytnete svoje osobné údaje prostredníctvom webovej stránky www.nlp-centrum.sk, akceptujete tieto naše Podmienky a dobrovoľne súhlasíte s tým, že môžeme zhromažďovať, používať a zverejňovať vaše osobné údaje spôsobom, ako je uvedené v týchto Podmienkach. Pokiaľ s týmito Podmienkami nesúhlasíte, neposkytujte nám prosím svoje osobné údaje prostredníctvom našej webovej stránky www.nlp-centrum.sk

Aké Osobné údaje o Vás zhromažďujeme

Vo všeobecnosti môžete navštíviť naše internetové stránky bez toho, aby ste nám oznámili svoju identitu, či o sebe poskytovali akékoľvek informácie. Počas Vašej návštevy webovej stránky štandardne zaznamenávame iba IP adresu, ktorú Vám pridelil Váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. (účelom spracúvania je bezpečnosť a analýza návštevnosti webových stránok).Tieto informácie však nie sú samé o sebe považované za osobné údaje a tieto informácie nie sú ani prepojené s osobnými údajmi, ktoré nám poskytujete za iným účelom. V prípade, že máte nastavené maskovanie IP adresy, nezhromažďujeme o Vás ani tieto informácie. 

Na druhej strane, ale existujú časti týchto webových stránok, kde od Vás potrebujeme získať osobné údaje s určitým cieľom, ako napr. v prípadoch, keď si chcete na našich stránkach zakúpiť vybranú službu (napr. prihlásiť sa na kurz, o ktorý máte záujem), prihlásite sa na odber noviniek alebo sa na nás obrátite prostredníctvom formulárov na našich webových stránkach a zakaždým, keď nám pošlete svoje údaje e-mailom v rámci komunikácie, ktorú s Vami vedieme. Informácie, ktoré nám poskytujete sú nevyhnutné na dosiahnutie stanoveného účelu a bez ich poskytnutia by sme Vám neboli schopní poskytnúť požadované služby.

Osobné údaje sú akákoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľná fyzická osoba označuje osobu, ktorej totožnosť je možné stanoviť (či už priamo alebo nepriamo) na základe identifikátora alebo kombinácie niekoľkých údajov, vrátane mena, priezviska, adresy, identifikačného čísla, či ďalších špecifík, ktoré sú špecifické pre fyzickú, psychologickú, genetickú, mentálnu, hospodársku, kultúrnu alebo spoločenskú totožnosť osoby. Napríklad meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo.

Pre niektoré typy platieb využívame platobné brány tretích strán (napr. platba kreditnou kartou). Pokiaľ využijete platbu kartou cez platobnú bránu alebo inou platobnou metódou, vo všetkých prípadoch sú čísla platobnej karty alebo iné citlivé údaje pre platbu spracúvané platobnou bránou tretej strany. Tieto čísla platobných kariet ani iné citlivé platobne údaje neuchovávame ani k nim nemáme prístup. 

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej podobe automatizovanými prostriedkami, pričom pri ich spracúvaní nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. 

Nespracúvame žiadne osobitné údaje, ktoré by bolo možné zaradiť do osobitnej kategórie osobných údajov (tzv. citlivé údaje) v zmysle čl. 9 GDPR. Rovnako tak nespracúvame osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky, v zmysle čl. 10 GDPR.

Odkiaľ získavame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme získať rôznymi spôsobmi, a to predovšetkým:

 • primárne priamo od Vás, vyplnením a odoslaní objednávky, keď sa prihlasujete na nejakú ponúkanú Službu, pri uzatváraní zmlúv s Vami ako našimi klientmi; 
 • keď sa na nás obrátite prostredníctvom formulárov na našich webových stránkach a zakaždým, keď nám pošlete svoje údaje e-mailom v rámci komunikácie, ktorú s Vami vedieme;
 • od našich klientov, našich zmluvných partnerov alebo iných osôb pri poskytovaní našich Služieb a pri výkone našej podnikateľskej činnosti;
 • od Vášho zamestnávateľa, (pokiaľ Vás zamestnávateľ prihlásil na niektorý z našich kurzov, workshopov, podujatí, či individuálny koučing);
 • od tretích strán, ako sú napríklad naši obchodní partneri (Cognitio-Scan);
 • z verejne dostupných zdrojov a registrov, ak je to možné a právne prípustné, vrátane aktualizácie našich údajov, ktoré už o Vás máme z iných zdrojov.

Informácie, ktoré nám poskytujete sú nevyhnutné na dosiahnutie stanoveného účelu. V závislosti od konkrétneho prípadu, bez ich poskytnutia by sme Vám neboli schopní poskytnúť požadované Služby.

Ste povinný nám poskytnúť svoje osobne údaje? 

Vo vzťahu k osobným údajom, ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, nemáte zákonnú povinnosť poskytnúť nám tieto osobné údaje, avšak ak nám tieto osobné údaje neposkytnete, nebudeme schopní vybaviť Vašu objednávku a uzavrieť s Vami zmluvu, prípadne Vám nebudeme schopní poskytnúť Vami požadovanú Službu. Osobné údaje sú preto v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej Služby. 

Ak sa na základe Vášho slobodného súhlasu rozhodnete poskytnúť nám Vaše osobné údaje, ste povinný nám poskytnúť vždy len pravdivé a presné osobné údaje, pričom za ich správnosť, presnosť a pravdivosť ste priamo zodpovední. 

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov súhlas so spracúvaním podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR môžete ho kedykoľvek odvolať, pričom ste oprávnení použiť taký istý spôsob, akým ste nám súhlas udeľovali. 

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov prevaha našich oprávnených záujmov a využívame na spracúvanie Vašich osobných údajov právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ste povinní toto spracúvanie strpieť, ale máte voči nemu právo podať námietku. Viac sa o tomto práve sa dozviete v osobitnej časti „Aké sú Vaše práva dotknutej osoby?“

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

 • poskytovať Vám naše služby a vykonávať podnikateľku činnosť, v súlade s platnými právnymi predpismi,
 • plniť obchodné podmienky, spracovať transakcie, prípadne iné záväzky pri poskytovaní služieb (napr. v súvislosti s objednanou alebo zakúpenou službou, resp. v rámci rokovaní o uzavretí zmluvy), ako aj v súvislosti s uzatvorenou zmluvou, a tiež komunikácie s Používateľom a klientom; 
 • uzatvárať a vykonávať zmluvy medzi nami a našimi klientami, dodávateľmi a ostatnými zmluvnými partnermi (napr. prenajímatelia, upratovacia služba, telekomunikační operátori, účtovníci a daňoví poradcovia, poskytovatelia služieb informačných technológií a pod);
 • plniť rôzne zákonné, stavovské a zmluvné povinnosti (napr. daňové a účtovné povinnosti, voči orgánom činným v trestnom konaní, súdom, povinnosti v oblasti ochrany osobných údajov a pod.); 
 • tieto údaje využívať na obchodné a marketingové účely;
 • chrániť naše oprávnené záujmy a oprávnené záujmy tretích strán (predovšetkým našich klientov), vrátane našich oprávnených záujmov v spojitosti s komunikáciou medzi nami a našimi klientami, dodávateľmi, zmluvnými partnermi a ostatnými osobami, a chrániť naše oprávnené záujmy uvedené v týchto Podmienkach;
 • preukazovať, vymáhať a obhajovať naše právne nároky;
 • napĺňať účel, na ktorý sme od Vás dostali osobitný súhlas.

Dotknutá osoba

 1. Používateľ webovej stránky

a) Účel: meranie počtu návštev, priemerného času stráveného na stránke, počtu zobrazených stránok a pod.,

V rozsahu: IP adresa, názov domény, verzia vášho prehliadača a operačný systém, údaje o návštevnosti, webové logy;

Právny základ: oprávnený záujem na meraní používania webovej stránky a zlepšení jej obsahu (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

b) Účel: poskytovanie informácií o našich ponukách, novinkách, udalostiach, kurzoch (newsletter-e, články a iné publikácie), spravovanie záznamov o odberných službách,

V rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa získaná od používateľa našej stránky;

Právny základ: váš predchádzajúci súhlas udelený zaškrtnutím príslušného políčka pri poskytovaní Vašich osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR) alebo priamym zadaním vášho mena, priezviska a emailovej adresy do sekcie

c) Účel: odpovedanie na Vaše otázky a vybavovanie vašich žiadostí vo vzťahu k Vašim údajom poskytnutým cez sekciu Kontakt,

V rozsahu: meno, priezvisko, telefón, e-mailová adresa, informácie uvedené v rámci zaslanej správy; osobné údaje sú získané od používateľa našej webovej stránky;

Právny základ: prijatie príslušných krokov na základe vašej žiadosti pred uzatvorením zmluvy  (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) alebo na základe oprávneného záujmu na zlepšení našich služieb, obsahu webovej stránky a získania nových klientov

 1. Záujemca o naše Služby

a) Účel: prihláška na Službu ponúkanú na webovej stránke za účelom rezervácie miesta prostredníctvom formulára a poskytnutie kontaktných údajov pre predzmluvnú komunikáciu a dohodnutie individuálneho stretnutia

V rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mailová adresa, informácie uvedené v rámci zaslanej správy; osobné údaje sú získané od individuálneho záujemcu

Právny základ: prijatie príslušných krokov na základe vašej žiadosti pred uzatvorením zmluvy  (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) a oprávnený záujem na komunikácii medzi stranami (čl. 6 ods. 1 písm. f)

b) Účel: odoslanie objednávky na vybranú Službu zverejnenú na našej webovej stránke za účelom jej zakúpenia prostredníctvom objednávkového formulára (košíka) a poskytnutie kontaktných údajov pre uzatvorenie zmluvy na diaľku 

V rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mailová adresa, informácie uvedené v rámci zaslanej správy; osobné údaje sú získané od individuálneho záujemcu

Právny základ: prijatie príslušných krokov na základe vašej objednávky (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) a oprávnený záujem na komunikácii medzi stranami (čl. 6 ods. 1 písm. f)

 1. Klient kurzu, workshopu, koučingu prípadne iného podujatia 

a) Účel: plnenie zmluvy o účasti na kurze, organizácia kurzu,  komunikáciu ohľadom zmluvy, zaslanie remindera, dohoda o splátkach, doručovanie, fakturáciu, pridelenie platieb, poskytnutie služieb

V rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mailová adresa, daňové údaje, číslo účtu, identifikačné číslo, prípadne zamestnávateľ, kontaktné a doručovacie adresy; získané od každého klienta

Právny základ: plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy/zmlúv uzatvorenej medzi Vami a nami  (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

b) Účel: plnenie zmluvy o účasti na kurze, organizácia kurzu,  komunikáciu ohľadom zmluvy, zaslanie remindera, dohoda o splátkach, doručovanie, fakturáciu, pridelenie platieb, poskytnutie služieb

V rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mailová adresa, daňové údaje, číslo účtu, kontaktné a doručovacie adresy; získané od každého klienta, údaje o platbách, a pod.

Právny základ: plnenia právnej povinnosti, ktorá sa na prevádzkovateľa vzťahuje (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

c) Účel: preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov prevádzkovateľa alebo dotknutej osoby

V rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mailová adresa, daňové údaje, číslo účtu, kontaktné a doručovacie adresy; získané od klienta, údaje o platbách, a pod.

Právny základ: oprávnený záujem na ochrane majetku, majetkových a iných práv prevádzkovateľa a presadzovanie alebo obhajovanie nárokov prevádzkovateľa alebo tretích strán (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

d) Účel: vyhotovovanie fotografií z podujatí a zverejnenie na sociálnych sieťach, webe, prípadných tlačených materiáloch za účelom propagácie a budovania dobrého mena našej spoločnosti

V rozsahu: fotografia, dátum konania podujatia, názov podujatia

Právny základ: váš predchádzajúci súhlas udelený zaškrtnutím príslušného políčka pri poskytovaní Vašich osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)

e) Účel: vyhotovovanie fotografií z podujatí za účelom preukázateľnosti výdavkov pre daňové účely

V rozsahu: fotografia, dátum konania podujatia, názov podujatia

Právny základ: oprávnený záujem našej spoločnosti na preukázaní konania a Vašej účasti na podujatí a plnenie zákonnej povinnosti vyplývajúcej z daňových a účtovných predpisov

 1. Kontaktná osoba spoločnosti/Klienta 

a) Účel: kontaktovanie klienta na obchodné účely (prijatie objednávky, požiadavka na poskytnutie služby), udržiavanie vzťahu so klientmi

V rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mailová adresa, osobné preferencie

Právny základ: poskytovanie našich služieb na základe zmluvy uzatvorenej medzi vašou spoločnosťou a nami, (čl. 6 ods. 1 písm. a), b) GDPR)

 1. Z pozície sprostredkovateľa: Účastník / tím, ktorému bol zriadený prístup

a) Účel: prideľovanie prístupových práv a manažovanie úloh v rámci aplikácie Cognitio-Scan

V rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, IČO, adresa, telefón, email, prístupové údaje do aplikácie, zamestnanie, pohlavie, profesné odvetvie, vzdelanie, rodinný stav, údaje generované aplikáciou týkajúcich sa strategických ambícii, štýlov vedenia, štýlov myslenia, aspektov tímovej spolupráce, fáz rozvoja, štýlov vedenia ako lídra, vyhodnocovania správania, osobnostného rozvoja

Právny základ: poskytovanie aplikácie ako nástroja na základe zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a Vami, resp. na základe individuálneho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a), b) GDPR)

Vo vzťahu k aplikácii Cognitio-Scan vystupujeme ako sprostredkovateľ. Prevádzkovateľom informačného systému je spoločnosť Cognitio – scan s.r.o., IČO 071 52 469, so sídlom Koulka 2985/2a, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 295531, 

 1. Prihlásení užívatelia na Facebooku, Instagram a LinkedIn

a) Účel: Administrácia profilu a propagácia našej spoločnosti

V rozsahu: meno, priezvisko, email, aktivity a vyjadrenia  na profile

Právny základ: Súhlas prejavený kliknutím na príslušnú funkciu sociálnej site alebo inou aktivitou (napr. Pridať sa, Páči sa, Komentovať, Sledovať a pod.)

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje? 

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov využívame aj služby preverených a zmluvne zaviazaných externých obchodných partnerov, ktorí nám pomáhajú spracúvať a chrániť Vaše osobné údaje. Ide o tzv. príjemcov a sprostredkovateľov, ktorí pre nás udržiavajú systémy funkčné a bezpečné alebo nám dodávajú potrebné softvérové riešenia alebo poskytujú iné služby či produkty, ktoré sú potrebné pre časť spracúvania Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely. 

Vo vzťahu k aplikácií pre psychometrické merania (Cognitio-Scan) vystupujeme ako sprostredkovateľ. Vaše osobné údaje v tejto aplikácii spracúvame len ako sprostredkovateľ na základe uzatvorenej zmluvy s prevádzkovateľom aplikácie. Zmluva obsahuje náležitosti požadované čl. 28 GDPR.

Oprávnenými osobami na získavanie a spracúvanie osobných údajov sú interní zamestnanci a externí spolupracovníci prevádzkovateľa za účelom: dokončenie objednávkového procesu, zasielanie obchodných oznámení, hodnotenie spokojnosti, služby zákazníckej podpory, vybavovanie reklamácií a pod. 

Okrem vyššie uvedeného, sú osobné údaje dotknutej osoby poskytované aj:

 • súdom, iným orgánom verejnej správy a iným orgánom štátu, ak je to potrebné na uplatnenie práv prevádzkovateľa voči dotknutej osobe alebo splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa,
 • orgánom činným v trestnom konaní, ak je to potrebné na uplatnenie práv prevádzkovateľa voči dotknutej osobe alebo splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa,
 • tretím osobám, ktoré budú na základe poverenia prevádzkovateľa konať v jeho mene pri poskytovaní služieb alebo pri výkone inej činnosti súvisiacej s poskytovaním služieb (napr. externý poskytovateľ účtovných služieb, naši externí lektori);  
 • tretím osobám, ktoré budú na základe poverenia nášho vykonávať marketingový prieskum, realizovať marketingové aktivity v mene Poskytovateľa a za týmto účelom (marketingové agentúry a externé agentúry poskytujúce službu automatizácie e-mailového marketingu ako napr. The Rocket Science Group LLC, prevádzkovateľ online platformy MailChimp);
 • externým spoločnostiam, ktoré poskytujú IT služby či aplikácie našej spoločnosti (napr.  poskytovateľ serveru a hostingu pre našu stránku, administrátorovi nášho webu, prevádzkovateľovi aplikácie Cognitio-scan, prevádzkovateľovi online fakturačného softvéru, prípadne prevádzkovateľovi sociálnych sietí, kde máme zriadený administrátorsky profil).

Pri spracúvaní osobných údajov vynakladáme maximálne úsilie, aby nedošlo k ich neoprávnenému spracúvaniu. Pokiaľ zákon neustanovuje inak, nebudeme bez Vášho súhlasu zdieľať, predávať ani distribuovať žiadne osobné údaje, ktoré nám poskytnete. 

Vyhradzujeme si právo zverejniť vaše osobné údaje, ak to vyžaduje zákon alebo ak sa domnievame, že zverejnenie je nevyhnutné na ochranu našich práv a/alebo na dodržanie opatrenia uloženého v súdnom konaní, žiadosti od regulačného orgánu alebo akéhokoľvek iného právneho konania, ktorého sme súčasťou. 

Sú vaše osobné údaje prenesené mimo EÚ/EHP? 

Vaše osobné údaje sú spracúvané primárne len v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. 

Realizácia nami poskytovaných služieb si však vyžaduje spoluprácu s vyššie spomenutými spoločnosťami. To znamená, že Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené našim dodávateľom aj v krajinách mimo EÚ. Bez ohľadu na lokalitu, budeme požadovať plnenie rovnakých primeraných záruk na ochranu osobných údajov ako tie, ktoré uplatňujeme v EÚ/EHS. (napr. pri využívaní služieb MailChimp alebo analytického softvéru “Google Analytics“ od spoločnosti Google Inc. na našej internetovej stránke (a jej podstránkach) informácie o používaní našich webových stránok, ktoré tento súbor zaeviduje sa môžu prenášať na server  spoločnosti Google v USA, kde sa zhromažďujú. V týchto prípadoch sú však cezhraničné prenosy zabezpečené certifikačným systémom Privacy Shield

K prenosom dochádza vždy v súlade s legislatívnymi požiadavkami, ktoré na tento prenos kladie zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, pričom je v každom prípade zabezpečená ochrana Vašich osobných údajov.

Zásady používania súborov cookies

Cookies sú krátke textové súbory, ktoré identifikujú užívateľa webovej stránky www.nlp-centrum.sk, generované webovým serverom a ukladané vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení prostredníctvom internetového prehliadača, nahrávajú Vaše užívateľské aktivity a obnovujú sa pri Vašej opakovanej návšteve. 

Táto webová stránka používa cookies, aby sme vedeli, identifikovať akým spôsobom používate webové stránky, napr. ktoré časti stránky navštevujete najčastejšie alebo, aká je ich funkčnosť. Táto analytická profilácia nám pomáha poskytnúť Vám kvalitnú a príjemnú skúsenosť pri prezeraní našich webových stránok, zistiť, ako účinný je ponúkaný obsah, a zlepšiť výkonnosť našej webovej stránky. Nedochádza pri tom k spracúvaniu osobných údajov. 

Rozlišujú sa dva typy cookies. V prvom rade sú to Technické cookies potrebné na zabezpečenie fungovania a analýzu webových stránok (uskutočnenie prenosu elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete. Ide o účely, pri ktorých je oprávnený záujem na spracúvanie údajov. Na spracúvanie týchto cookies preto nepotrebujeme Váš súhlas.

V druhom prípade ide o Štatistické, Preferenčné, či Marketingové cookies, hodnotia niektoré osobné aspekty vzťahujúce sa ku konkrétnej fyzickej osobe. Napr. nám pomáhajú analyzovať, ako používate webové stránky, uľahčujú Vám pohodlnejšie fungovanie, či zobrazovať reklamu na základe Vašich preferencií. S použitím toho typu cookies je potrebné vysloviť Váš súhlas. 

Na našej webovej stránke môžu byť umiestnené súbory cookies tretích strán (ako Google LLC, Facebook Inc a pod.) a to z dôvodu, že sme poverili tretiu stranu napr. analýzou webovej stránky na optimalizačné, štatistické a marketingové účely. Tieto spoločnosti pracujú s Vašimi osobnými údajmi len v prípade, ak ste nám udelili súhlas na spracúvanie osobných údajov prostredníctvom služieb, ktoré tieto spoločnosti poskytujú. Používame nasledujúcich poskytovateľov služieb: 

 • Google Analytics –  spoločnosť Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (účel vedenie štatistiky a vylepšenie funkcionalít webu, pri tomto však nedochádza k spracúvaniu žiadnych osobných údajov, IP adresa je anonymizovaná);
 • Google AdWords – Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (účel poskytovanie cielenej reklamy, pri tomto však nedochádza k spracúvaniu žiadnych osobných údajov) Viac informácii o tejto službe nájdete na: http://adssettings.google.com/;
 • Facebook Inc  – remarketing spoločnosti Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025. 

Ak chcete zabrániť sociálnym sieťam Facebook, LinkedIn alebo Twitter, aby vašu návštevu našich stránok prepojili s vaším používateľským účtom, musíte sa odhlásiť z príslušného používateľského účtu pred vstúpením na naše webové stránky alebo si túto možnosť nastaviť v preferenciách daného účtu. 

Ako môžete uloženie cookies povoliť/blokovať?

Väčšina internetových prehliadačov prijíma súbory cookies automaticky. Ak dôjde k odobratiu súhlasu s reklamnými cookies, nie je technicky možné už raz odovzdanú cookies u spracúvateľa ihneď odstrániť. Odstránenie cookies u spracúvateľa dôjde automaticky po uplynutí expiračnej doby. 

Na druhej strane však internetové prehliadače poskytujú ovládacie prvky, ktoré umožňujú ich blokovanie alebo odstránenie. Používatelia našej webovej stránky majú právo nastaviť si svoj internetový prehliadač tak, aby blokoval ukladanie súborov cookies a zamedzili tým re-marketingovým aktivitám spracúvateľom. V prípade, že sa rozhodnete ukladanie súborov cookies zablokovať alebo vymazať, postupujte podľa návodu Vami používaného prehliadača. Ďalšie informácie o týchto funkciách nájdete v pokynoch prehliadača alebo na obrazovke nápovede.  

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Vaše údaje uchováme tak dlho ako je to potrebné pre daný účel zhromažďovania údajov a následne si ponechávame vaše údaje tak dlho, ako to vyžaduje zákon.  

Vaše osobné údaje uchováme výlučne po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu (ov) spracúvania, na ktorý boli získané alebo na akékoľvek iné s tým súvisiace a povolené účely (napríklad niektoré údaje o prevodoch a korešpondencii sa uchovávajú až do uplynutia premlčacej lehoty na uplatnenie nároku alebo počas lehoty uloženia vyplývajúcej z právnych predpisov). Uvedené znamená, že pokiaľ sú osobné údaje určené na dva účely, uchováme ich, kým lehota na realizáciu neskoršieho nevyprší, pričom Vaše osobné údaje prestaneme používať na účel, ktorého lehota vyprší skôr. Prístup k osobným údajom budú mať iba osoby, ktoré ich potrebujú pre relevantný účel(y).

Nami aplikované lehoty pre uchovávanie údajov závisia od našich potrieb podnikania a príslušných právnych predpisov. Záznamy, ktoré už nie sú potrebné, sú nezvratne anonymizované (nie je možné priradiť ich ku konkrétnej osobe a môžu byť ďalej uchovávané) alebo bezpečne vymazané či skartované.

Vaše osobné údaje získané na základe súhlasu spracúvame počas lehoty platnosti súhlasu, resp. do odvolania súhlasu.

Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny účel. Ak je to možné informujeme dotknutú osobu, ktorej náhodne získané osobné údaje patria o ich náhodnom získaní a podľa povahy prípadu jej poskytneme potrebnú súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly nad jej osobnými údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k vyriešeniu situácie všetky náhodne získané osobné údaje bezodkladne bezpečným spôsobom zlikvidujeme. 

Ako chránime vaše osobné údaje? 

Záleží nám na ochrane Vašich osobných údajov, a preto sa usilujeme o ich silné zabezpečenie prostredníctvom individuálnych, moderných technických a organizačných bezpečnostných opatrení, ako aj prostredníctvom možnosti kedykoľvek uplatniť Vaše práva dotknutej osoby podľa GDPR prostredníctvom písomnej žiadosti. 

Aké sú Vaše práva dotknutej osoby?

V prípade, že sme vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby ste ovplyvnili zákonnosť spracúvania na základe súhlasu pred jeho odvolaním. 

Medzi Vaše práva v zmysle nariadenia GDPR predovšetkým patrí:

 • právo na prístup – môžete nás požiadať o potvrdenie, či o Vás spracúvame osobné údaje. Ak o Vás spracúvame osobné údaje, môžete, nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame a takisto poskytneme aj kópiu zoznamu spracúvaných osobných údajov, ako aj informácie o tom ako Vaše osobné údaje spracúvame.
 • právo na opravu – môžete nás požiadať o opravu nesprávnych osobných údajov alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame;
 • právo na výmaz – môžete nás požiadať o vymazanie alebo zastavenie spracúvania Vašich osobných údajov, ak osobné údaje už nie sú potrebné pre stanovené účely spracúvania;
 • právo na obmedzenie spracúvania – môžete nás požiadať o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, a) ak ste namietli správnosť osobných údajov, b) ak je spracúvanie nezákonné, c) ak už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov alebo (d) namietate spracúvanie osobných údajov;
 • právo vzniesť námietku – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu a vždy vtedy, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu, vrátanie profilovania;
 • právo na informácie v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania – môžete nás požiadať o informáciu o opravou alebo vymazaním osobných údajov  alebo obmedzením spracúvania
 • právo na prenosnosť osobných údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli (najmä ak je to technicky možné). Toto právo na prenosnosť sa však týka len tých osobných údajov, ktoré sme nám poskytli na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán
 • právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.dataprotection.gov.sk

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR môže byť uplatnená na základe písomnej a vlastnoručne podpísanej žiadosti alebo elektronickou poštou. Zo žiadosti by mala byť zrejmá Vaša identita a právo, o ktorého výkon nás žiadate. Ak tak chcete urobiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Ako nás môžete kontaktovať?“.

Na výkon vyššie uvedených práv sa v niektorých prípadoch vzťahujú určité výnimky, a preto ich nemusí byť možné uplatniť vo všetkých situáciách. Aj z tohto dôvodu každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby, ktorá nám bude doručená bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku Vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného mesiaca od prijatia Vašej žiadosti

Dovoľujeme si Vás zároveň upozorniť, že pri vybavovaní Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR a ostatných príslušných právnych predpisov na ochranu osobných údajov Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie Vašej totožnosti (napr. overenie formou odpovede na overovací e-mail), a to najmä v prípade, ak budete žiadať o výkon svojho práva iným spôsobom ako písomným listom s vlastnoručným podpisom, elektronickou poštou so zaručeným elektronickým podpisom alebo osobne v našich Prevádzkových priestoroch, (napr. v prípadoch bežných e-mailových žiadostí, či žiadosti z inej e-mailovej adresy alebo telefonátov). V prípade, keď žiadateľ nepreukáže svoju totožnosť do 14 dní od zaslania verifikačného e-mailu, nebude jeho žiadosť na uplatnenie práv prijatá.

Proces vybavenia Vašej žiadosti spojenej s výkonom Vášho práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatné. Ak je však Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.

Ako nás môžete kontaktovať?

Ak máte akékoľvek pripomienky, otázky či žiadosti týkajúce sa používania vašich osobných údajov, alebo ak máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa týchto Podmienok, môžete nás kontaktovať telefonicky na +421 948 101 185, e-mailom na info@nlp-centrum.sk, cez kontaktný formulár na www.nlp-centrum.sk/kontakt alebo poštou na korešpondenčnej adrese  NLP centrum, s.r.o., Paulínyho 8, 811 02 Bratislava

Záverečné ustanovenia

Ochranu osobných údajov berieme vážne. Preto tieto Podmienky pravidelne aktualizujeme, nakoľko niektoré informácie sa môžu časom meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek Podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. Aktuálne verzia je vždy zverejnená na našej webovej stránke. V prípade, že zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na našej webovej stránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

Tieto Podmienky spracúvania sú platné a účinné od 1.2.2022.