0.00 0
Košík je prázdny Kurzy NLP
Menu
Menu
0.00 0
Košík je prázdny Kurzy NLP
NLP Practitioner - web

Kurz NLP Practitioner

Vyberte si z ponuky termínov

divider (1)

NLP ako cesta transformácie a evolúcie

divider (1)

NLP vychádza z poznania, že naše reakcie neurčuje svet, v ktorom žijeme, ale predstavy, ktoré o tomto svete máme. Je totiž výrazný rozdiel medzi realitou a našou skúsenosťou, našou individuálnou realitou. Ako ľudské bytosti sa neriadime realitou ako takou, ale naším chápaním reality.

Každý z nás si vytvára vlastnú predstavu sveta, v ktorom žijeme. A naše chápanie sveta do veľkej miery určuje našu skúsenosť, to, ako vnímame svet, aké možnosti vidíme reálne pre seba vo svete, v ktorom žijeme.

Naše vnímanie sveta je významne ovplyvnené minulosťou, spomienkami uloženými v podvedomí. Minulé skúsenosti, podvedomé strachy majú dopad na naše myslenie, cítenie, rozhodovanie sa a konanie. Tým formujú naše životné situácie a limitujú náš potenciál a možnosti. Na kurze NLP Practitioner lepšie porozumiete a aj na vlastnej koži zažijete to, ako si vytvárame realitu, keďže individuálna realita je výsledok stavu človeka.

Naučíte sa hlbšie si uvedomovať svoj zámer a motiváciu, pretože práve toto uvedomenie si vytvára možnosti voľby a slobodu. Vaše úmysly a to, čomu venujete pozornosť, formuje všetky vaše nasledujúce skúsenosti a tým vytvára vašu realitu.

Kurz NLP Practitioner tiež prináša poznanie a zážitok toho, ako sú myseľ a telo prepojené. A aká dôležitá je ich súčinnosť pre naplnené a slobodné ľudské bytie. Ak chceme ísť v sebapoznávaní hlbšie a pracovať s podvedomím, potrebujeme mať dobrý kontakt so svojim telom a byť všímavý voči jeho signálom. 

Osvojenie si princípov a techník NLP vám umožní prístup k vašim fyzickým, emocionálnym, mentálnym aj duchovným zdrojom.

Prostredníctvom NLP techník budete vedieť uviesť do praxe rôzne inšpiratívne princípy, ktoré poznáte z kníh alebo prednášok a nepodarilo sa vám ich zatiaľ aplikovať.

Čo sa na kurze NLP Practitioner naučíte?

divider (1)
  • Zmeniť neužitočné postoje voči sebe a druhým. Získať pružnosť a tým viacero možností, ako reagovať v situáciách. To vám dá väčšiu kontrolu nad sebou a svojim životom a zároveň slobodu v rozhodovaní. 
  • Prečo je prospešné mať v živote smerovanie. Ako si stanoviť zmysluplné ciele a ísť s väčšou ľahkosťou do akcie. Naučíte sa definovať si kroky, ktoré sú jednoducho uskutočniteľné. 
  • Ako si sami sebe neklásť prekážky. Narábať so svojimi strachmi, hnevom, impulzivitou či prokrastináciou. A zároveň rozvíjať vlastnosti, ktoré si ceníte a chcete ich posilniť.
  • Na kurze rozvíjame emočnú kompetenciu – schopnosť primerane a efektívne narábať so svojimi emóciami. K čomu patrí schopnosť prežívať svoje emócie, vnímať, čo cítime. Uvedomovať si svoje skutočné potreby a nepotláčať ich iba preto, aby ste si vyslúžili prijatie či uznanie okolia.
  • Zvýši sa vaša vnímavosť voči sebe aj druhým. Naučíte sa rozpoznať signály vášho tela a riadiť sa nimi. Vytvoríte si hlbšie prepojenie so sebou, s druhými a svetom okolo vás. 
  • Vniesť do komunikácie ľudskosť, vytvoriť pozitívnu atmosféru, pohodu a dôveru, aby mohla byť komunikácia otvorená a efektívna. 
  • Nastaviť si hranice a udržiavať ich. Objavíte dôležitosť hraníc pre kvalitu blízkych vzťahov, sebaúctu či spoluprácu. Hranice vám pomôžu si uvedomiť, čo je pre vás dôležité, čo sú vaše hodnoty a potreby. A odlíšiť ich hodnôt a potrieb druhých. Naučíte sa odlíšiť, kedy sa riadite očakávaniami spoločnosti a kedy napĺňate svoje vlastné hodnoty.
  • Čo je podstatou konfliktov, či už vnútorných alebo medziľudských a ako k nim pristupovať. Objavíte techniky pre nenásilnú prácu s nimi a integráciu, rozvíjanie A/A myslenia.

Čomu sa na kurze venujeme?

divider (1)
Univerzalna_ikona_6

POSTOJ

Náš postoj určuje ako v situácii zareagujeme. Je daný našimi presvedčeniami a hodnotami. Osvojením si základných predpokladov v NLP dokážete zaujať zmysluplnejší postoj voči sebe a druhým, a ich potenciálu.

Univerzalna_ikona_7

NALADENIE SA

Zmyslom našej komunikácie je efekt, ktorý vytvárame nezávisle na našom zámere. Ak si uvedomíme, čo chceme komunikáciou docieliť u seba, môžeme našu komunikáciu prispôsobiť tak, aby sme želaný efekt dosiahli. Na kurze si osvojíte zásady všímavej a zároveň efektívnej komunikácie.

Univerzalna_ikona_2

PÝTANIE SA

Otázky udávajú v komunikácii smer a podieľajú sa na výslednom efekte. Ak kladiete dookola tie isté otázky, dostávate rovnaké odpovede a komunikácia končí v slepej uličke. Naučte sa klásť otázky tak, aby ste lepšie porozumeli chápaniu druhého a jeho mysleniu. Tým sa vaša komunikácia stane konkrétnejšou a trefnejšou.

Univerzalna_ikona_5

SMEROVANIE

Ciele si nestanovujeme pre ciele ako také. Iba prostredníctvom cieľov si vieme naplniť hodnoty, ktoré sú pre nás dôležité. Ciele dávajú nášmu životu smer a iba prostredníctvom nich, môže byť náš život zmysluplný.

Univerzalna_ikona_1

VNÚTORNÉ ZDROJE

Každý z nás má obrovské množstvo vnútorných zdrojov (vlastností, schopností), ale často ich nevieme naplno využívať. Niekedy si ich dokonca ani nie sme vedomí, čo vyplýva zo seba-obrazu, ktorý máme. Na kurze NLP Practitioner sa naučíte, ako skontaktovať  svoje vnútorné bohatstvo a využívať ho.

Univerzalna_ikona_3

HRANICE

Hranice sú nehmotné rozlíšenie, ktoré robíme medzi našim vnútorným a vonkajším svetom, medzi nami samotnými a druhými a rôznymi druhmi situácii. Hranice nám umožňujú nám výmenu informácii a emócii so zachovaním vlastnej individuality a zachovaním oddelenosti.

Univerzalna_ikona_2

EMÓCIE

Sú energiou v nás. Uvedomenie si tejto energie je prvým krokom k poznaniu, ako vznikajú naše skúsenosti a prečo. Emócie dodávajú naším myšlienkam a činom energiu a oživujú ich. Emócie v sebe odrážajú úmysly, s ich poznaním teda rozpoznáme aj naše úmysly.

Univerzalna_ikona_4

SEBA-ÚCTA

Ak si nie ste vedomí svojich emócii, nie ste schopní ani úcty. Úcta nie je emócia. Je to spôsob života, ale cesta k nej vedie vašim srdcom a kľúčom k nemu je práve poznanie a uvedomenie si pocitov.

Univerzalna_ikona_6

CELISTVOSŤ

Sú situácie, kedy bojujeme sami so sebou. Naše hodnoty, vnímanie a správanie nie sú v rovnováhe. Súvisí to s tým, že si nie sme vedomí všetkých svojich častí a bojíme sa určitých našich aspektov , ktoré ohrozujú to, čo hľadáme a čo sme dosiahli.

Ako prebieha kurz NLP Practitioner

divider (1)

Pri rozvoji kladieme dôraz na individuálny prístup, dôvernosť a silu skupiny, preto kurz NLP Practitioner prebieha v malej uzatvorenej skupine. 

Kurz je zameraný zážitkovo s praktickým nácvikom techník. Cieľom je cez osobnú skúsenosť dosiahnuť zmenu prístupu k sebe, k druhým a k tomu, čo považujeme za možné.

Dôležitou súčasťou nášho kurzu je integrácia poznatkov. Ak poznatky zostávajú na úrovni intelektuálnych informácii, je ťažké ich aplikovať v každodennom živote. Preto venujeme pozornosť ich integrácii, aby sa stali prirodzenou súčasťou nášho bytia. K integrácii používame cvičenia a aplikujeme ich v priebehu celého kurzu.

 Kurz pozostáva z 9-tich modulov. Každý modul trvá 2 celé dni (v čase od 9:00 do 16:30 hod.).  

Interval medzi jednotlivými modulmi je približne 4 týždne, aby spustené procesy mali čas dobehnúť a ustáliť sa. Zároveň je to priestor na praktizovanie nových zručností a poznatkov.

Kurz je ukončený certifikáciou.

 

Cena kurzu NLP Practitioner

divider (1)

3,240.00 s DPH

Platbu za kurz je možné po dohode rozdeliť na splátky.

Pre viac informácií o rozdelení platby nás kontaktujte telefonicky na čísle 0948 101 185 alebo e-mailom na info@nlp-centrum.sk.

Vyberte si z ponuky termínov

divider (1)

V cene kurzu získate: 

divider (1)
Univerzalna_ikona_7

9 dvojdňových modulov (18 tréningových dní)

Univerzalna_ikona_5

Podrobný, viac ako 100 stranový manuál plný techník a návodov.

Univerzalna_ikona_4

Možnosť nahradenia 1-ho vynechaného modulu.

Čo hovoria účastníci našich kurzov?

divider (1)
Jiří MelounJiří Meloun
07:27 31 May 24
Ten kto sa chce pochopiť, posilniť a posunúť v živote ďalej či v profesii alebo v súkromí tak určite odporúčam spoznať oblasť NLP s vedením úžasnej lektorky Evky, ktorá Vám vie dopomôcť nájsť cestu k lepšej kvalite a spokojnosti života a mať veľký zmysel sa tešiť z každého jedného dňa a pozorne vnímať sám seba. Evka ďakujem a som rád, že som ťa spoznal....si super! Tvoj spokojný študent Jirko.
Zuzana BirknerovaZuzana Birknerova
18:20 23 May 24
Kurz sme navštevovali ako manželský pár a chvíle strávené spolu počas NLP víkendov, v súbehu s inými udalosťami v tomto období, nám dopomohli otvorenejšie komunikovať a zo zdanlivo slabých stránok svojich osobností vybudovať ešte silnejšie vzájomné puto, uvedomiť si jeho krehkosť a chrániť ho. Sme vďační za možnosť byť „poznačení“ Evkiným umením vidieť nevidené, chápať nechápané a pomáhať ľuďom spoznávať ich nepoznanú podstatu. Zuzka a Martin Birknerovci
Zuz zuZuz zu
16:51 20 May 24
Maria MangovaMaria Mangova
15:15 20 May 24
Tento kurz je skutočne život transformujúci. Neprezentuje sa tak, ako je dnes v móde, ale reálne má tento účinok. Ak chcete byť slobodnejší a dospelejší, vrelo odporúčam.
Alexandra NádaskáAlexandra Nádaská
09:38 09 Jun 23
Na NLP som sa prihlásila iba z čistej zvedavosti, priznám sa :-). Evka je špičková lektorka a maximálna profesionálka - vystupovanie, prístup ku klientovi, záujem, odpovede na všetky otázky. Kto chce na sebe popracovať a je otvorený pozitívnym zmenám, bude veľmi milo prekvapený ako ja. Naučila som sa na veci pozerať z iného uhla pohľadu, čo mi výrazne skvalitnilo život. Samozrejme ma čaká ešte dlhá cesta, ale o to je to vzrušujúcejšie, že vždy je kam sa posúvať, vždy sa otvárajú nové možnosti a Evka je po tejto ceste vynikajúca sprievodkyňa. Kto preferuje individuálne stretnutia, Evka je aj vynikajúca "koučka". Ešte taký jeden príjemný bonus na kurzoch NLP - stretnete tam zaujímavých a cieľavedomých ľudí. Choďte do toho! 🙂
Aleksandar BrizaAleksandar Briza
13:03 06 Jun 23
Kurz NLP Practitioner som absolvoval v júni 2023. Som veľmi rad za všetko čo som sa naučil a vrelo odporúčam každému kto sa chce osobne rozvíjať. Evu považujem za veľkú odborníčku. Mám šťastie že som si vybral práve jej centrum.
Dominika PetrováDominika Petrová
17:25 05 Jun 23
NLP je nástroj, ktorý vám zmení život, tým, že spoznáte kto ste. A Eva Belešová je tým najlepším sprievodcom na tejto ceste.
Nikola OrgoňováNikola Orgoňová
10:45 26 Oct 22
Každému, kto uvažuje či sa kurzu zúčastniť to vrelo odporúčam! Kurz NLP Practioner mi skvalitnil život po všetkých stránkach. Zlepšili sa mi vzťahy s ľudmi v mojom okolí, podarilo sa mi spracovať mnoho rán z minulosti, prinieslo to viacej rovnováhy do môjho života. Počas kurzu prebehlo mnoho AHA momentov, uvedomení, vďaka čomu dokážem vnímať svoju realitu inak.Práca na sebe je práca na celý život, a tento kurz mi poskytol nástroje ako to robiť ďalej aj po skončení kurzu.Veľmi oceňujem Evkin úprimný záujem a jej snahu pochopiť každého vnútorný svet. Som rada, že som NLP absolvovala práve s Evkou, vďaka jej individuálnemu prístupu, odbornosti, širokému spektru vedomostí a skúseností budem čerpať z tohto kurzu po ešte veľmi dlho 🙂
Lucia SlovinskáLucia Slovinská
12:51 05 Aug 22
V živote človeka je niekoľko míľnikov, keď sa zastaví, lebo ho situácia alebo skúsenosť prinúti zamyslieť sa a od toho bodu sa v jeho živote veľa zmení. Tých veľkých zmien, ktoré si budeme navždy pamätať nie je veľa. Jednou z nich je pre mňa absolvovanie kurzu NLP Practitioner. Počas 9 mesiacov som si prešla osobným rozvojom tak výrazným ako sa bežne neudeje ani za niekoľko rokov. Kľudne by sa kurz mohol premenovať na "rýchlokurz osobného rozvoja". 😀 Odporúčam každému, kto na sebe chce pracovať. Som rada, že som si vybrala práve NLP centrum s jeho etickým prístupom ku klientom, ich individualite a jedinečnosti. Kurzy prebiehajú v malých skupinách, takže každý má dostatok priestoru pre svoje témy a prínosy školenia sú teda omnoho výraznejšie a adresnejšie.
Mária KopeckáMária Kopecká
12:28 18 May 22
Vďaka Evke a NLP nečakajte hodinové zázraky, úžasný WAU efekt a motiváciu na pár dní, ktorá aj tak po týždni vyprší... Čakajte TRVALÚ zmenu v správaní, v myslení a v postoji ku svojmu životu. Zažila som veľa motivačných speakrov, víkendových worshopov, no NLP je iné. Nastaví Vás na zmenu, ktorú chcete VY. Ale nielen že chcete, lebo ste boli naučení, že sa to od Vás očakáva. Zmenu takú, ktorú si VY vyberiete a chcete srdcom. Veľa momentov, ktoré Vám otvoria oči do vlastnej duše, veľa sĺz dojatia a veľa krásnych dní. Samozrejmosťou je otvorené, úprimné a bezpečné prostredie, ktoré Evka vie vytvoriť. Odporúčam najviac na svete, ak chcete žiť život podľa seba, nie podľa naučených presvedčení. Absolvovala som NLP Practitioner aj NLP Master a stále sa za Evkou vraciam späť. Po tých mesiacoch ju mám rada nielen ako lektorku NLP, ale aj ako úžasného človeka. Verte mi, stojí to za to!
Vladimir GarajVladimir Garaj
10:42 13 Dec 21
Kurz NLP Practitioner som absolvoval v rokoch 2020-2021. Určite by som ho odporučil väčšine ľudí, ktorí chcú zlepšiť či už kvalitu svojich vzťahov, alebo pozdvihnúť úroveň sebapoznania. Pod vedením skúsenej lektorky Evky Belešovej som získal lepší prehľad nielen v tom ako komunikovať s druhými, ale predovšetkým mi kurz pomohol otvoriť dvere k sebe samému. Sebarozvoj je celoživotná cesta a NLP je na tejto ceste jedným z dôležitých míľnikov a z môjho pohľadu zároveň aj dobrou investíciou. Do skúseností, do vedomostí, do porozumenia...
js_loader

Vyberte si z ponuky termínov

divider (1)

Lektor kurzu

Eva Belešová
sebarozvoj-nlp
Vediem kurzy NLP už viac ako 8 rokov. Mám bohaté skúsenosti predovšetkým s rozvojom jednotlivcov a využitím NLP v koučingu a terapii. Certifikáty v rámci NLP som získala v International training institut for communication and NLP Arcturus v Belgicku a Cognitio-Scan v Prahe. Vyštudovala som Lekársku fakultu v Bratislave, mám atestáciu z odboru psychiatria a 9 ročnú prax v tomto odbore. Som členom The Association for IEMT Practitioners.