0.00 0
Košík je prázdny Kurzy NLP
Menu
Menu
0.00 0
Košík je prázdny Kurzy NLP

Všeobecné obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) sú vydané spoločnosťou NLP centrum, s.r.o., IČO: 35723157, DIČ: 2020268261, so sídlom: Haburská 49/C, 821 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 15136/B, ktorá je poskytovateľom kurzov a prevádzkovateľom internetovej stránky www.nlp-centrum.sk (ďalej len „Poskytovateľ“).

Tieto Obchodné podmienky upravujú vzťah a vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom na jednej strane a Klientom na strane druhej.

Ustanovenia Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej Zmluvy medzi Poskytovateľom a Klientom.

II. Vymedzenie základných pojmov

Pre účely týchto Obchodných podmienok a samotnej Zmluvy sa nasledujúcimi definíciami rozumie:

Poskytovateľ je spoločnosť NLP centrum, s.r.o., IČO: 35723157, DIČ: 2020268261, so sídlom: Haburská 49/C, 821 01 Bratislava, zapísaná  v OR OS BAI, oddiel Sro, vložka 15136/B, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Kontaktné údaje sú uvedené na: https://www.nlp-centrum.sk/kontakt

Klient je fyzická alebo právnická osoba, ktorá s Poskytovateľom uzavrela Zmluvu alebo využíva jeho služby. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje medzi:

Klient – spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá kupuje služby alebo pri uzatváraní a plnení Zmluvy koná vo svojom mene a pre osobnú potrebu, teda nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

V prípade, že je Zmluvnou stranou Klient – spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe Zmluvy uzavretej na diaľku alebo Zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení

Klient – podnikateľ  je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje alebo používa služby za účelom svojho podnikania.

V prípade, že je Zmluvnou stranou Klient – podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

Ak je v týchto Obchodných podmienkach uvedené „Klient“, myslí sa tým ako Klient – spotrebiteľ, tak i Klient – podnikateľ.

Zmluvou sa rozumie zmluvný vzťah uzatvorený medzi Poskytovateľom a Klientom s právami a povinnosťami stanovenými v týchto Obchodných podmienkach alebo dohodnutými individuálne. 

Zmluvné strany sú spoločné Poskytovateľ a Klient ako Zmluvné strany zmluvného vzťahu uzavretého na základe Zmluvy.

Ponuka je ponuka Služieb uverejnená na Webovom portáli Poskytovateľa. Ponuka obsahuje najmä podrobný popis Služby, dátum, cenu a podmienky Služby. 

Služba je súhrn všetkých služieb a činností (napr. kurzy, workshopy, koučing, psychometrické merania, prednášky, semináre, a pod.) poskytovaných Poskytovateľom jeho Klientom, podľa aktuálnej ponuky a to odplatne alebo bezodplatne. Služba môže byť Klientovi poskytovaná najmä v podobe:

  • Krátkodobých a dlhodobých kurzov osobného rozvoja a vzdelávania;
  • Osobného či firemného counselling a koučingu, mentoringu a poradenstva;
  • Prednášok, workshopov a seminárov; 
  • Rozvojových projektov v spoločnostiach;
  • Psychometrických meraní;
  • Elektronického obsahu, akým sú napríklad elektronické publikácie, prezentácie, videá, audio záznamy, projektové súbory a cvičenia alebo iný obsah digitálnej povahy;
  • ďalších služieb dohodnutých medzi Zmluvnými stranami.

Popis aktuálnych Služieb je uvedený na Webovom portáli www.nlp-centrum.sk, alebo sú Klientovi prezentované inou formou (napríklad osobne, elektronickou formou, či telefonicky).

Kurz je opakujúca sa Služba pozostávajúca z aspoň troch a viac modulov rozložených do časového obdobia (spravidla raz za mesiac), poskytovaná Klientovi prezenčnou formou v priestoroch Poskytovateľa alebo online formou. 

Online kurzom sa rozumie online služba poskytovaná Klientovi formou živého vysielania prostredníctvom elektronickej platformy. Online kurz môže byť tiež poskytovaný ako audio alebo video záznam z prezenčných alebo iných online kurzov, projektové súbory a cvičenia, či iný obsah digitálnej povahy Poskytovateľa, alebo jeho partnerov.  

Úhradou sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet Poskytovateľa.

Certifikát o absolvovaní kurzu. Je písomné potvrdenie v papierovej podobe, ktoré môže byť Klientovi udelené po úspešnom absolvovaní prezenčného alebo online kurzu a splnení náležitých podmienok stanovených pre takýto kurz. Certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu je udeľovaný len pre vybrané typy kurzov. Na certifikát o absolvovaní kurzu nie je právny nárok.

Webový portál je webová stránka www.nlp-centrum.sk

III. Autorské práva a duševne vlastníctvo

Poskytovateľ prehlasuje, že k poskytovaným Službám a Webovému portálu disponuje všetkými potrebnými oprávneniami, t.j. buď je výlučným vykonávateľom majetkových autorských práv, alebo disponuje potrebnými právami a súhlasmi. Poskytovateľ prehlasuje, že využívanie Služieb nie je v rozpore s autorskými ani inými právami tretích osôb, a že nič nebráni Poskytovateľovi v tom, aby Klientovi poskytoval Službu v rozsahu stanovenou Zmluvou.

Poskytovateľ zostáva jediným a výlučným vlastníkom všetkých práv k obsahu Webového portálu, jeho zložkám a dostupným materiálom. Klient nie je oprávnený kopírovať, meniť, vytvárať odvodené diela, spätne analyzovať ani zostavovať ani sa pokúsiť zistiť akýkoľvek zdrojový kód iným spôsobom, postúpiť, predať, či poskytnúť sublicenciu ani iným spôsobom previesť akékoľvek práva k akémukoľvek softwaru. Poskytovateľ neudeľuje žiadne licencie a neposkytuje žiadne práva na užívanie ochranných známok Poskytovateľa.

Je zakázané akýkoľvek automatizovaný zber dát a informácii z Webového portálu. Taktiež je zakázané kopírovanie a ukladanie informácií, dát a obrázkov, video a audio záznamov pre iné účely, ako na využívanie Služby. Klient prehlasuje, že urobí všetky potrebné opatrenia, aby zabránil neoprávnenému užívaniu, šíreniu či kopírovaniu akejkoľvek časti Služby Poskytovateľa ako celku, alebo jej jednotlivých časti.

Klient nie je oprávnený kopírovať ani rozširovať žiadne materiály či učebné príručky, ktoré mu boli sprístupnené, alebo ktoré získal ich zakúpením. Klient nie je oprávnený žiadnym spôsobom meniť, verejne zobrazovať, predvádzať, rozširovať ani inak používať tieto materiály na verejné ani komerčné účely. Klient sa zaväzuje, že bude tieto materiály využívať iba na účely, na ktoré mu boli poskytnuté a tieto materiály nesprístupní verejnosti ani neumožní ich sprístupnenie tretím osobám, a to ani v dôsledku nedbalosti. Neoprávnené používanie materiálov a učebných pomôcok predstavuje porušenie autorského práva, ktoré má občianskoprávne, ako aj trestnoprávne dôsledky.

IV. Cena služby a platobné podmienky

Ceny Služieb sú uvedené na Webovom portáli www.nlp-centrum.sk. Ceny Služieb sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH) a všetkých súvisiacich poplatkov. 

Ceny môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Platná cena Služby bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

Žiadne náklady na dodanie ani zálohy alebo iné podobné poplatky nebudú Klientovi účtované. Ceny Služieb zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované na Webovom portáli Poskytovateľa. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie Zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

V cene Služby je zahrnutá účasť (vstup) na kurze, školení, workshope a pod. – podľa objednávky Klienta, vzdelávacie materiály, certifikácia ak je súčasťou daného kurzu, prípadné bonusy a tlmočenie, ak je kurz vedený zahraničným lektorom. V cene Služby nie je zahrnuté občerstvenie a ubytovanie.

V prípade, že je Služba poskytovaná resp. obsahuje niekoľko modulov (napr. polročný alebo 9-mesačný kurz), Klient berie na vedomie, že ide o jednu komplexnú Službu za jednu cenu. Klient sa zároveň zaväzuje uhradiť cenu Služby vrátane DPH v plnej výške, ešte pred poskytnutím tejto Služby, a to aj napriek tomu, že sa niektorého modulu nezúčastní, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. 

Nevyužitie Služby alebo len čiastočné využitie Služby z dôvodu, ktorý je na strane Klienta nezakladá nárok Klienta na vrátenie ceny Služby alebo akejkoľvek jej pomernej časti. 

Ak je to v podmienkach Služby uvedené, je cenu Služby možné rozdeliť na niekoľko vopred stanovených splátok. Klient sa zaväzuje uhradiť takúto splátku vždy pred poskytnutím tejto Služby a to aj v prípade, že sa Služby nezúčastní. Ak sa tak Zmluvné strany dohodnú, je možné cenu Služby rozdeliť a uhrádzať v individuálnych splátkach. 

Poskytovateľ vystaví faktúru za poskytnutie Služieb po uzatvorení Zmluvy. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle príslušných právnych predpisov. Úhrada ceny za Služby bude realizovaná bankovým prevodom na účet Poskytovateľa uvedený vo faktúre. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania sumy na účet Poskytovateľa. 

Klient zároveň udeľuje Poskytovateľovi súhlas s vystavovaním a používaním daňového dokladu (faktúry) v elektronickej podobe, kedy elektronické faktúry budú Klientovi odosielané elektronicky buď na e-mailovou adresu Klienta, alebo iným vopred dohodnutým spôsobom.

Ceny Služieb môže Klient uhrádzať nasledujúcimi spôsobmi:

  • bezhotovostne prevodom na bankový účet Poskytovateľa,

V prípade zvolenie úhrady prevodom, Klient je povinný platbu uhradiť do 3 dní, v opačnom prípade môže Poskytovateľ objednávku stornovať a nemusí garantovať miesto na kurze,

  • bezhotovostne platobnou kartou a to on-line prostredníctvom platobnej brány, za podmienok poskytovateľa platobných služieb Stripe, ktorá poskytuje technológiu bezpečného spracovania online platieb,
  • osobne v hotovosti v priestoroch Poskytovateľa pred poskytnutím Služby.

V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Klienta zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet Poskytovateľa. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje Klient podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb. V prípade platby v hotovosti je cena Služby splatná pri jej poskytnutí.

V. Objednávka a uzatvorenie Zmluvy 

Zmluva medzi Poskytovateľom a Klientom je uzatváraná elektronicky, t.j. prejavom akceptácie ponuky Poskytovateľa na uzatvorenie Zmluvy zo strany Klienta s využitím elektronických prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä elektronickým nákupom, prostredníctvom e-mailu, či inou preukázateľnou elektronickou formou).

Náklady vzniknuté Klientovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím Zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), si hradí Klient sám.

Trvanie Ponuky zverejnenej na Webovom portáli Poskytovateľa, t. j. možnosť prihlásiť sa do konkrétneho kurzu, je stanovené Poskytovateľom. Poskytovateľ sa nezaväzuje k žiadnej minimálnej dobe trvania Ponuky. Aktívnosť Ponuky môže byť limitovaná počtom Klientov, ktorí sa na Ponuku môžu prihlásiť. Klient môže vykonať objednávku Služby týmito spôsobmi:

a)  vyplnením on-line formulára. Klient si pri zadávaní objednávky vyberie Službu, termín začiatku a vložení do nákupného košíka. Objednávku urobí prostredníctvom tlačidla „Skontrolovať a objednať“. Následne vyplní svoje identifikačné údaje a vyberie spôsob platby. Objednávku odošle kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári. 

Týmto okamihom dochádza k uzatvoreniu Zmluvy medzi Poskytovateľom a Klientom, pokiaľ v týchto Obchodných podmienkach nie je uvedené inak. 

Bezodkladne po odoslaní objednávky je Klientovi odoslané automatické potvrdenie o objednávke na emailovú adresu, ktorú Klient pri vyplnení formulára zadal. 

(v prípade neobdržania potvrdenia o objednávke, podkladov k platbe, či potvrdenia o platbe, odporúčame bezodkladne kontaktovať Poskytovateľa emailom na info@nlp-centrum.sk, alebo telefonicky). 

b) odoslaním objednávky prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailu, objednaním telefonicky, osobne alebo akoukoľvek inou objektívne zistiteľnou formou (ďalej ako „Individuálna objednávka“). V prípade, ak aj neboli všetky údaje uvedené Klientom riadne a úplne, je Poskytovateľ oprávnený považovať takúto objednávku za riadne uskutočnenú, ak ju potvrdí.

Pokiaľ je ponuka Poskytovateľa na základe Individuálnej objednávky Klienta, Poskytovateľ vypracuje individuálnu ponuku a zašle ju Klientovi prostredníctvom kontaktného e-mailu, oznámi ponuku telefonicky alebo osobne.

V tomto prípade dochádza k uzatvoreniu Zmluvy medzi Poskytovateľom a Klientom úhradou príslušnej ceny Služby.

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy medzi Poskytovateľom a Klientom sú tieto Obchodné podmienky platné v čase odoslania objednávky alebo v čase ich odoslania Klientovi prostredníctvom emailu (ak nejde o odoslanie objednávky prostredníctvom Webového portálu) alebo v čase, kedy sa s nimi Klient preukázateľne oboznámil pri objednávaní služby. 

Nezáväzná objednávka alebo obdobná forma kontaktovania Poskytovateľa Klientom sa považuje iba za žiadosť o zaslanie informácií o poskytovaných službách.

Všetky objednávky prijaté Poskytovateľom sú záväzné. Poskytovateľ týmto zároveň informuje Klienta a Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu Služby. Klient môže bez udania dôvodu zrušiť objednávku až do okamihu jej úhrady. Klient môže zrušiť objednávku elektronickou správou na email info@nlp-centrum.sk 

Poskytovateľ týmto zároveň informuje Klienta, že nepodmieňuje uskutočnenie objednávky vyžadovaním súhlasu s obchodnými podmienkami, predovšetkým vzhľadom na rozhodnutie SOI SK/0677/99/2015.

V prípade, ak je aktivácia t.j. začatie Služby podmienené minimálnym počtom Klientov a tento počet sa počas doby trvania Ponuky nedosiahne, je Poskytovateľ oprávnený Službu zrušiť. Finančné prostriedky uhradené klientom za takúto Službu mu budú vrátené do 14-tich dní. 

Poskytovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú Klientovi v dôsledku zle uvedenej e-mailovej adresy zo strany Klienta.

Klient – spotrebiteľ súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatvorení Zmluvy a následnom využívaní Služieb (napr. online kurz). Dodatočné náklady vzniknuté pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory a pod.) si hradí Klient sám.

VI. Dodanie a miesto plnenia Služby

Poskytovateľ je povinný poskytnúť Klientovi Služby v mieste a termíne dohodnutom Zmluvou. Služby budú zo strany Poskytovateľa poskytované podľa povahy Služby, spravidla v priestoroch Poskytovateľa alebo inom mieste dohodnutom s Klientom.

Ak je Služba poskytovaná v priestoroch Poskytovateľa (napr. učebne), Klient sa zaväzuje dodržovať Prevádzkový poriadok týchto priestorov a spoločných priestorov budovy. 

Poskytovateľ si vyhradzuje právo v neobmedzenom rozsahu zmeniť dátum alebo miesto Služby, o čom v dostatočnom časovom predstihu (najmenej 10 kalendárnych dní pred uskutočnením) informuje Klienta prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky.

Ak je Služba poskytovaná online formou, je Služba Klientovi dodaná po úspešnom odoslaní a potvrdení platby, zaslaním linku a prístupových údajov k online vysielaniu alebo elektronickému obsahu. Zaslaním prístupových údajov sa Služba považuje za dodanú. 

VII. Doba trvania Služby

Doba trvania Služby je stanovená vždy individuálne pre každú jednotlivú Službu. Doba trvania Služby je uvedená na Webovom portáli Poskytovateľa, v popise podmienok danej Služby. Pri rovnakom druhu Služby (napr. kurz NLP Practitioner) nie je možné termíny vzájomne kombinovať.   

Ak sú súčasťou kurzu bonusy vo forme individuálnych sedení, ich využitie je časovo limitované a to do 6-tich mesiacov od skončenia tohto kurzu. Nevyužitie bonusu v uvedenej lehote, nezakladá nárok Klienta na vrátenie pomernej časti ceny Služby, či náhradný termín alebo inú kompenzáciu. Takýto bonus nie je prenosný na inú osobu.

V prípade Individuálneho koučingu 5+1, je využitie zakúpených individuálnych sedení časovo limitované a to po dobu 9-tich mesiacov od vykonania objednávky, ak sa Zmluvné strany vopred nedohodnú inak. Táto Služba nie je prenosná na inú osobu. 

VIII. Odstúpenie od Zmluvy a Reklamácie

Klient – spotrebiteľ, ktorý uzatvoril Zmluvu na diaľku je oprávnený odstúpiť od Zmluvy do 14 dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu.

Klient – spotrebiteľ týmto udeľuje Poskytovateľovi výslovný súhlas, aby mu poskytol Službu pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od Zmluvy. Klient – spotrebiteľ si je týmto vedomí, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy začatia služby, poskytnutí časti služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

Ak Klient – spotrebiteľ uzatvoril Zmluvu na základe ktorej mu má byť poskytnutá Služba pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od Zmluvy, má Klient – spotrebiteľ právo odstúpiť od Zmluvy len do momentu začiatku poskytnutia Služby. 

Odstúpenie od zmluvy je potrebné oznámiť Poskytovateľovi na e-mailovou adresu info@nlp-centrum.sk, alebo prostredníctvom Formulára pre odstúpenie od Zmluvy dostupného tu „formulár“. Vzorový formulár oznámenia o odstúpení od Zmluvy je tiež k dispozícií na webovej stránke Poskytovateľa, alebo v prípade vyžiadania bude Klientovi odoslaný e-mailom.

Pri odstúpení od Zmluvy je Klient – spotrebiteľ povinný v oznámení o odstúpení uviesť svoje meno a priezvisko, jeho adresu, celý názov služby, alebo číslo (identifikáciu) objednávky, dátum objednávky a číslo účtu pre finančné vysporiadanie. Peňažné prostriedky za Služby budú Klientovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy a to bezhotovostne na bankoví účet, ktorý Klient – spotrebiteľ uviedol pri odstúpení od Zmluvy.

V prípade Klienta – podnikateľa sa riadi odstúpenie od Zmluvy príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Klient je povinný upozorniť Poskytovateľa na nesúlad poskytovanej Služby s tým, čo bolo predmetom jeho objednávky bezodkladne po tom, čo nesúlad zistí a to na e-mailovou adresu info@nlp-centrum.sk.

V prípade, ak Klient nie je spokojný s poskytnutou Službou, môže Poskytovateľovi podať reklamáciu, v ktorej uvedie číslo objednávky a dôvod reklamácie a to na e-mailovou adresu info@nlp-centrum.sk

IX. Storno podmienky

Klient môže zrušiť Službu alebo jej časť pred dohodnutým časom konania Služby a to nasledovne:

V prípade účasti na viacdenný kurzoch (tzn. kurzy, ktoré majú aspoň dva moduly), nie je možné zrušiť časť kurzu. V prípade neúčasti alebo ukončení kurzu Klient nemá nárok na storno poplatok, resp. vrátenie pomernej časti ceny kurzu. Klient má nárok len na bezplatnú náhradu jedného modulu a to v termíne určenom Poskytovateľom.

V prípade Individuálneho koučingu a Individuálneho koučingu 5+1, je možné bezplatne zrušiť termín dohodnutého stretnutia najneskôr 48 hodín pred dohodnutým stretnutím alebo si dohodnúť náhradný termín stretnutia. Pri zrušení oznámenom menej ako 48 hodín pred dohodnutým stretnutím účtujeme storno poplatok vo výške 50 % z ceny Služby. Pri zrušení oznámenom menej ako 24 hodín pred dohodnutým stretnutím účtujeme storno poplatok vo výške 100 % z ceny Služby. V takomto prípade Klient nemá nárok na náhradný termín. 

V prípade Workshopov, prednášok a seminárov je možné bezplatne zrušiť termín dohodnutého stretnutia najneskôr 24 hodín pred začiatkom konania Služby. Pri zrušení doručenom alebo oznámenom menej ako 24 hodín pred začiatkom konania Služby účtujeme storno poplatok vo výške 100 % z ceny Služby. V prípade neúčasti na Workshopoch, prednáškach alebo seminároch je Klient oprávnený za seba poslať náhradu. Uhradenú platbu nie je možné preniesť a využiť na iný termín alebo inú Službu.

Zrušenie termín dohodnutého stretnutia je potrebné oznámiť Poskytovateľovi písomne na e-mailovou adresu info@nlp-centrum.sk

X. Nakladanie s osobnými údajmi

Poskytovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov podľa čl. 13 a 14 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej ako „GDPR“) v spojení s § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Predmetom zapracovania sú osobné údaje fyzických osôb, ktoré Klient poskytuje (napr. vyplnením príslušných formulárov) za účelom spracovania osobných údajov podľa Zmluvy. 

Ako Poskytovateľ spracúvame najmä nasledovné osobné údaje:

a) identifikačné údaje, ktorými sa rozumejú najmä: meno, priezvisko, titul, pohlavie;

b) kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú najmä: kontaktná adresa, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa; číslo účtu, IČO, DIČ;

c) údaje o vašom správaní na webe, predovšetkým: služby, ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte, spôsob pohybu po našej webovej stránke a posúvanie obrazovky a takisto údaje o zariadení, z ktorého si našu webovú stránku pozeráte, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém, jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia a tiež údaje získané zo súborov cookies a obdobných technológií na identifikáciu zariadenia;

d) údaje o vašich objednávkach, ktoré ste si objednali, spôsobe platby vrátane čísla platobného účtu, údaje o reklamáciách;

e) obrazová snímka a prejavy fyzickej osoby, najmä jej fotografie;

f) údaje nevyhnutné na poskytovanie služieb (neuvedené v bodoch a) až e) týchto Informácií).

Tieto osobné údaje sú spracovávané a uchovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu, po dobu nevyhnutnú na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu a následne po dobu 10 rokov od dňa ukončenia Zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. 

Poskytovateľ týmto informuje Klienta, že spracováva súbory cookies Klienta, vrátane trvalých súborov cookies k personalizácií obsahu a reklám, k využívaniu obsahu sociálnych médií a analýzy návštevnosti. Poskytovateľ informácie o tom, ako Webový portál Klient používa, zdieľa so svojimi partnermi pôsobiacimi v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz. Klient týmto k tomu vyslovuje svoj súhlas. Tento súhlas môže Klient kedykoľvek vziať späť. 

Podrobný rozsah o zásadách a postupoch pri spracovaní osobných údajov Poskytovateľom sú uvedené v Pravidlách ochrany osobných údajov, ktoré sú zverejnené na webovej stránke

XI. Ostatné dojednania

Práva a povinnosti medzi Klientom a Poskytovateľom ohľadne práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Poskytovateľ zodpovedá Klientovi za to, že Služba nemá vady, a že je poskytnutá v súlade so Zmluvou, t.j. zodpovedá jej popisu, ktorý Poskytovateľ uviedol na Webovom portáli, je poskytnutá v dohodnutom termíne a trvá po uvedenú dobu, je poskytnutá s náležitou odbornosťou a starostlivosťou a je v súlade s požiadavkami právnych predpisov. Vadu je Klient povinný oznámiť Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu po jej zistení.

Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek pozmeniť, pozastaviť Ponuku Služieb, alebo jednotlivú Službu alebo jej časti, vrátane elektronických materiálov a výukových videí, ako aj meniť a upravovať podmienky, dátum či ich cenu. Poskytovateľ nemá záväzky voči Klientovi v prípade, že sa rozhodne toto právo využiť.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť alebo odstrániť akúkoľvek časť obsahu Webového portálu, prípadne prerušiť jeho prevádzku na neobmedzene dlhú dobu, najmä z dôvodu plánované údržby alebo neplánovanej pohotovostnej údržby, ktorú vykonáva Poskytovateľ alebo tretie strana.

Klient berie na vedomie, že kliknutím na niektoré odkazy na Webovom portáli môže dôjsť k opusteniu Webového portálu a k presmerovaniu na webové stránky tretích strán. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za obsah stránok tretích osôb, na ktoré je odkazované z Webového portálu ani za prípadné porušenie právnych predpisov tretími osobami prevádzkujúcimi tieto stránky a prípadnú škodu či inou ujmu tým spôsobenú. Zaradenie akéhokoľvek odkazu na Webový portál neznamená súhlas Poskytovateľa s takouto stránkou či jej podporu, propagáciu a pod., pokiaľ tak nie je vyslovene uvedené.

Klient – spotrebiteľ súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatvorení Zmluvy a následnom využívaní Služieb (napr. online kurz). Dodatočné náklady vzniknuté pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory a pod.) si hradí Klient – spotrebiteľ sám.

Poskytovateľ má právo použiť a zverejniť meno, či obchodné meno a fotografiu Klienta na svojom Webovom portáli a/alebo sociálnych sieťach (napr. Facebook, Instagram, LinkedIn a ďalšie), ako referenciu Klienta pre informáciu tretím stranám. Klient s touto skutočnosťou súhlasí.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo vykonávať v priebehu Služby fotografie, video, či audio záznamy Klienta, ako propagačný materiál a tento materiál následne použiť na marketingové účely a zverejniť ich na svojom Webovom portáli a/alebo sociálnych sieťach (napr. Facebook, Instagram, LinkedIn a ďalšie). Klient s touto skutočnosťou súhlasí.

XII. Alternatívne riešenie sporov

Klient – spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva. Klient má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Poskytovateľ na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr.@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Klient – spotrebiteľ, ktorý pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len Zmlúv uzatvorených na diaľku.

XIII. Záverečné ustanovenia

Poskytovateľ je oprávnený k predaji služieb na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov .

Poskytovateľ nie je vo vzťahu ku Klientovi viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Všetky práva k webovým stránkam Poskytovateľa, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, audio a video záznamov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží Poskytovateľovi. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez písomného súhlasu Poskytovateľa.

Klient používaním stránky www.nlp-centrum.sk alebo zaslaním elektronickej objednávky z tejto stránky vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami, prečítal si ich a porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Klient nesmie pri využívaní webovej stránky používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na ich prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové stránky a užívať webové stránky alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že akékoľvek spory vzniknuté zo Zmluvy a v súvislosti s ňou budú riešiť prednostne vzájomnou dohodou. Až v prípade ak sa nepodarí odstrániť spor týkajúci sa tejto Zmluvy či právnych vzťahov s ňou súvisiacich zmierlivou cestou, sú zmluvné strany oprávnené riešiť tento spor na príslušnom súde v Slovenskej republike. Miestna príslušnosť bude určená podľa sídla Poskytovateľa.

Uzatvorená Zmluva je archivovaná Poskytovateľom v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

Znenie Obchodných podmienok môže Poskytovateľ kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Zmeny alebo doplnky týchto Obchodných podmienok vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na Webovom portáli Poskytovateľa. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.

Všeobecné obchodné podmienky platia v znení, v akom sú uverejnené na Webovom portáli Poskytovateľa.

Znenie Všeobecných obchodných podmienok je účinné od 1.2.2022.